Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV

 

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15-10.15)

2.

COVID-19: addysg statudol

Luke Sibieta, Cymrawd Ymchwil yn y Sefydliad Astudiaethau Cyllid a’r Sefydliad Polisi Addysg

Yr Athro Chris Taylor, Athro Addysg a Chyfarwyddwr Academaidd y Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) - Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

(10.15-10.30)

Egwyl

(10.30-11.30)

3.

COVID-19: addysg statudol

Gareth Evans, Cyfarwyddwr Polisi Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Yr Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol yr Athrofa, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

(11.30-11.35)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch atgyfeiriadau Diogelu a Phlant sy'n Derbyn Gofal

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r rheoliadau cysylltiedig

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc yn dychwelyd i addysg

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 14 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Dogfennau ategol:

4.6

Gwybodaeth ychwanegol gan gynrychiolwyr Llywodraeth Leol yn dilyn y cyfarfod ar 28 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

4.7

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

(11.35)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.35-11.50)

6.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

(11.50-12.20)

7.

COVID-19: y diweddaraf ynghylch ymgysylltu â myfyrwyr prifysgol