Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Sesiwn dystiolaeth

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Addysg

Claire Bennett, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cwricwlwm ac Asesu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Gweinidog Addysg ynghylch y datblygiadau diweddaraf gyda'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhestr o'r 16 Ysgol Arloesi.

 

(11.00 - 11.10)

3.

Papurau i’w nodi

Mae’r holl bapurau i’w nodi ar gael mewn pecyn atodol ar wahân. 

 

 CYPE(5)-24-17 – Papurau i’w nodi 1 - 23

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gofyn am wybodaeth am Gynnig Gofal Plant Cymru. 

 

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Drafft Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Cynllun Cyflenwi 2019-22

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu ar waith y Gweinidog ar 20 Mehefin

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Addysg - Gwaith dilynol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru - Cadernid Meddwl

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Y wybodaeth ddiweddaraf am raglen drawsnewid system anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr at y Gweinidog Addysg - Cais am wybodaeth ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor i Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor i Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.7

Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth ar gyfer gwaith craffu ar ôl deddfu’r Pwyllgor ar y Mesur Hawliau Plant

Dogfennau ategol:

3.8

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Hawliau Plant

Dogfennau ategol:

3.9

Llythyr gan Gymwysterau Cymru - Trosolwg o'r gwaith a wnaed gan Gymwysterau Cymru mewn perthynas â chyfres arholiadau'r haf

Dogfennau ategol:

3.10

Llythyr at y Gweinidog Addysg - Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Dogfennau ategol:

3.11

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Dogfennau ategol:

3.12

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg heblaw yn yr Ysgol: Fframwaith Gweithredu (EOTAS)

Dogfennau ategol:

3.13

Llythyr at y Gweinidog Addysg - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

3.14

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

3.15

Llythyr at Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

3.16

Llythyr at Gyfarwyddwyr Cyllid Byrddau Iechyd Lleol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

3.17

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

3.18

Llythyr gan y Prif Weinidog - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ynghylch gwella canlyniadau i blant yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.19

Llythyr gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ynghylch gwella canlyniadau i blant yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.20

Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Rhan y Pwyllgor yn Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf

Dogfennau ategol:

3.21

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Cynnig Gofal Plant Cymru - Prosiect Digidol

Dogfennau ategol:

3.22

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol

Dogfennau ategol:

3.23

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Deiseb P-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.10 - 11.20)

5.

Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn â'r Gweinidog.