Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 O dan Reol Sefydlog 17.22, etholwyd Dawn Bowden AC yn Gadeirydd Dros Dro ar gyfer rhan gyntaf y cyfarfod. Cadeiriodd Lynne Neagle AC y cyfarfod o eitem 8. 

1.2 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC am sesiwn y prynhawn. Roedd Alun David AC yn dirprwyo.

 

 

(09.15 - 10.05)

2.

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 1

Estyn a Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

David Blaney, Prif Weithredwr - CCAUC

Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr - CCAUC

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM – Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol - Estyn

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan CCAUC ac Estyn.

 

(10.05 - 10.50)

3.

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 2

Prifysgolion Cymru

Yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru

Yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Gadeirydd-Prifysgolion Cymru

Ben Arnold, Cynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brifysgolion Cymru.

 

(11.00 - 11.30)

4.

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 3

ColegauCymru

Maggie Griffiths, Pennaeth Cynorthwyol - Grŵp Llandrillo Menai (trwy Gynhadledd Fideo)

Emil Evans, Dirprwy Bennaeth - Coleg Caerdydd a'r Fro

Mike Williams, Pennaeth Cynorthwyol - Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ColegauCymru.

 

(11.30 - 12.15)

5.

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 4

Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru) ac Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU)

Margaret Phelan, Swyddog UCU Cymru

Dr Bethan Winter, Swyddog Polisi a Chyfathrebu - UCU

Rob Simkins, Llywydd - UCM Cymru

Joni Alexander, Cyfarwyddwr Dros Dro - UCM Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan UCM Cymru ac UCU.

5.2 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Hefin David AC ei fod yn aelod o UCU.

 

(12.15)

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

6.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 12 Mehefin ynghylch Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 20 Mehefin ynghylch y gwaith dilynol ar yr adroddiad 'Cadernid Meddwl'

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Gwasanaethau CAMHS haen 4 i gleifion mewnol

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Addysg gartref ddewisol - y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

6.5

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Targedau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

Dogfennau ategol:

6.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

6.7

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg yn y Cartref

Dogfennau ategol:

6.8

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad o Gosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

(12.15)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(13.30 - 14.20)

8.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Derbyniwyd yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau. Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi ei adroddiad ar 2 Awst.

 

(14.20 - 14.25)

9.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 – trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

 

(14.25 - 14.30)

10.

Goblygiadau Brexit: fframweithiau polisi cyffredin y DU Gyfan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidogion perthnasol i ofyn am wybodaeth.