Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC a Dawn Bowden AC. Dirprwyodd Angela Burns AC ar ran Suzy Davies AC.

1.2        O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Hefin David AC ei fod yn ddarlithydd cyswllt ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Sesiwn dystiolaeth ar ddyraniadau blwyddyn academaidd newydd i addysg uwch

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

 

David Blaney, Prif Weithredwr

Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan CCAUC.

2.2 Cytunodd CCAUC i ddarparu dadansoddiad o gronfeydd wrth gefn prifysgolion ar gyfer y pedair blynedd diwethaf.

 

(10.30)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog - Cais am wybodaeth ychwanegol am y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Plant Cymru - Cais am wybodaeth ychwanegol am y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg – y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu yn y Fframwaith Gweithredu ar addysg heblaw hynny yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(xi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod cyfan ar 10 Gorffennaf

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.45 - 11.30)

5.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Trafod y dystiolaeth wrth baratoi ar gyfer yr adroddiad drafft

Chaitanya Joshi, Uwch-wyddonydd Data

Louisa Nolan, Prif Wyddonydd Data

Llinos Madeley, Clerc y Pwyllgor

Sîan Thomas, Ymchwil y Senedd

 

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad ar y dystiolaeth a dderbyniwyd.

 

(11.30 - 12.00)

6.

Adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid; y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol - trafod yr ymatebion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r adroddiad.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu