Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC a Suzy Davies AC. Roedd Jayne Bryant AC yn dirprwyo ar ran Jack Sargeant.  

 

(09.30 - 10.30)

2.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS), a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CCAC)

Sally Jenkins, Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan a chynrychiolydd ADSS

Alastair Birch, Uwch-arweinydd System Cydraddoldeb a Diogelu, Cyngor Sir Penfro a chynrychiolydd CCAC

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru.

 

(10:30)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - gwybodaeth ychwanegol ar gyfer yr ymchwiliad i Gyllido Ysgolion yn dilyn y cyfarfod ar 3 Ebrill

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwasanaethau CAMHS i gleifion mewnol

Dogfennau ategol:

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.45 -11.00)

5.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(11.00 - 12.00)

6.

Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - trafod y materion allweddol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol. Bydd adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod ar 12 Mehefin.