Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/12/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - sesiwn dystiolaeth 5

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Kevin Palmer, Dirprwy Gyfarwyddwr, Addysgeg, Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Addysg Bellach a Prentisiaethau

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

2.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i ddarparu lincs i'r gwaith ymchwil sy'n ymwneud â gwaith prosiect ar gyfer myfyrwyr.

 

 

 

(11.00)

3.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog – Rôl y Cynulliad yn y broses ddeddfu ar gyfer Brexit

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 8 Tachwedd

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00 - 11.30)

5.

Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 The Committee considered the evidence heard during the evidence session.

11.30 - 11.45

6.

Blaenraglen waith y Pwyllgor – Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dull gweithredu o ran y Cod Anghenion ADY a chytunodd arno.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu