Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC; nid oedd dirprwy yn bresennol.

 

(10.15 - 11.15)

2.

Ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru – Sesiwn dystiolaeth 4

Colegau Cymru a’r Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA)

Dafydd Evans, Cadeirydd - ColegauCymru a Phrif Swyddog Gweithredol - Grŵp Llandrillo Menai

Kay Martin, Pennaeth - Coleg Caerdydd a'r Fro, sy'n cynrychioli ColegauCymru hefyd

Nick Brazil, Dirprwy Bennaeth - Coleg Gŵyr Abertawe, sy'n cynrychioli ColegauCymru hefyd

Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu - ColegauCymru

Ed Evans, Cyfarwyddwr ac Ysgrifennydd y Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ColegauCymru a CECA.

 

(11.15)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at Gomisiynydd Plant Cymru – Addysg yn y Cartref

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – meini prawf cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim

Dogfennau ategol:

(11.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.15 - 11.30)

5.

Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.