Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown AC a Suzy Davies AC. Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2017-18

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd yr Aelodau ar waith y Comisiynydd ar yr adroddiad blynyddol.

 

(11.15 - 12.00)

3.

Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru – sesiwn dystiolaeth 3

Cymwysterau Cymru 

Philip Blaker, Prif Weithredwr

Ann Evans, Cadeirydd

Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymwysterau Cymru.

 

(12.00)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 10 Hydref

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Cadeirydd at Ymgyrch Hanes Cymru - Dysgu Hanes Cymru yn y cwricwlwm newydd

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Prif Weinidog - Addysg yn y Cartref

Dogfennau ategol:

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 - 12.15)

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Comisiynydd Plant mewn perthynas ag addysg gartref ddewisol.

 

(12.15 - 13.00)

7.

Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2019 - 2020 – trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r adroddiad terfynol yn cael ei gytuno'n electronig oherwydd yr amserlen dynn ar gyfer gosod.