Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 316 KB) Gweld fel (HTML 277 KB)

 

(09.30 - 10.30)

1.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed - y wybodaeth ddiweddaraf

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Sian Stewart, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Iechyd Meddwl y GIG

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y 'Rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc'

 

(10.30)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown. Nid oedd unrhyw un yn dirprwyo ar ei rhan.

 

(10.30 - 11.15)

3.

Gweithredu Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth 2

Barbara Lund, Swyddog Maes - ASCL Cymru

Mair Herbert, Ysgol Bryn Elian - Conwy

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - NAHT Cymru

Huw Jones, Prif Athro – Ysgol Gynradd Albert, Penarth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon ynghylch sut roedd yr adolygiad yn cael ei weithredu.

 

(11.15 - 12.00)

4.

Gweithredu Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth 3

Alan Edwards, Pennaeth Addysgu a Dysgu – Ein Rhianbarth ar Waith

Steven Richards-Downes, Uwch Ymgynghorydd - Consortiwm Canolbarth y De Gwasanaeth Addysg ar y Cyd

Rhys Howard Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cefnogaeth a Broceru) - GWE

Dr Kevin Palmer, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Broceriaeth, Ymyrraeth a Chefnogaeth  - Gwasanaeth Cyflawni Addysg I Dde Ddwyrain Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Rhanbarthol ynghylch sut roedd yr adolygiad yn cael ei weithredu.

 

(13.00 - 14.00)

5.

Ymchwiliad i Wasanaethau Eirioli Statudol - sesiwn dystiolaeth 2

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Rachel Thomas, Swyddog Polisi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Comisiynydd

 

(14.00)

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

 

6.1

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid - Gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn dilyn y cyfarfod ar 12 Hydref.

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2017/18

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:

6.5

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - y diweddaraf am Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

Dogfennau ategol:

6.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyllideb Ddrafft 2017-18

Dogfennau ategol:

(14.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.00 - 14.30)

8.

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid - Ystyried yr adroddiad drafft.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Bydd yn cael ei drafod unwaith eto yn y cyfarfod a gynhelir yr wythnos nesaf.