Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 14/12/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15 - 09.45)

1.

Gwaith ar Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

PAC(5)-27-20 Papur 1 - Crynodeb o'r dystiolaeth a gafwyd yn ystod y digwyddiad i randdeiliaid (12 Hydref) a'r ymgynghoriad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau grynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad a gynhaliwyd fel rhan o’r ymchwiliad.

 

(09.45)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Roedd Llyr Gruffydd yn bresennol fel Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.45 - 10.45)

3.

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Adrian Crompton – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Tim Buckle - Archwilio Cymru

Matthew Mortlock - Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru fel rhan o'r ymchwiliad i'r Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 

(10.55 - 12.10)

4.

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 2

Jessica McQuade – Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth, Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF Cymru)

Ryland Jones – Pennaeth yr Amgylchedd Adeiledig | Sustrans Cymru

Matthew Kennedy – Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Y Sefydliad Tai Siartredig

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF Cymru), Sustrans Cymru a'r Sefydliad Tai Siartredig fel rhan o'r ymchwiliad i'r Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 

(12.10 - 12.15)

5.

Adroddiad y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol 2019-20

PAC(5)-27-20 Papur 2 - Adroddiad y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd adroddiad y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol 2019-20.

 

(12.15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 7

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15 - 12.30)

7.

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.