Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/03/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(13.00)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio (RIFW): y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru (27 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:

2.2

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Adran 106 - Sylwadau gan Mark Harris, Cynghorydd Cynllunio a Pholisi Cymru, y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (27 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:

(13.00 - 14.30)

3.

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-09-20 Papur 1 – Llywodraeth Cymru

 

Andrew Slade - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

John Howells - Cyfarwyddwr, Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio, Llywodraeth Cymru

Neil Hemington  - Prif Gynllunydd, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Aelodau'n holi Andrew Slade, John Howells a Neil Hemington fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru.

3.2 Cytunodd Andrew Slade i anfon copïau o ganllawiau Cymorth Cynllunio Cymru at y Pwyllgor.

3.3 Dywedodd y Cadeirydd wrth y tystion y byddai'n ysgrifennu atynt gan ofyn y cwestiynau na chafodd eu gofyn yn ystod y cyfarfod.

 

(14.40 - 15.45)

4.

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-09-20 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

PAC(5)-09-20 Papur 3 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (27 Chwefror 2020)

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Holodd yr Aelodau Dr Andrew Goodall ac Alan Brace fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

4.2 Cytunodd Dr Goodall i anfon nodyn yn cynnwys enghreifftiau o fentrau a phrosiectau sy'n helpu i reoli’r broses o leoli staff asiantaeth, a hynny fel rhan o weithgarwch ehangach ar gynllunio'r gweithlu.

 

(15.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 6 & 7 a’r cyfarfod ar 16 Mawrth 2020

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.45 - 16.10)

6.

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law a’r prif faterion

Cofnodion:

6.1 Gan fod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod yn y cyfarfod nesaf.

 

(16.10 - 16.30)

7.

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Gan fod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod yn y cyfarfod nesaf.