Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammad Asghar AC, Neil Hamilton AC, Rhianon Passmore AC ac Adam Price AC. Roedd Andrew RT Davies AC a Bethan Sayed AC yn bresennol fel dirprwyon.

 

(14.00 - 14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru a Gwasanaethau Orthopedig: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (6 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:

2.2

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (7 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:

2.3

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (8 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:

2.4

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (12 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:

(14.05 - 15.05)

3.

Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-17-18 Papur 1 – Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru i Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-17-18 Papur 2 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Jim McKirdle - Swyddog Polisi Tai CLlLC

Gaynor Toft - Rheolwr Lles y Gymuned, Cyngor Sir Ceredigion

Julian Pike – Rheolwr Tai a Diogelwch Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Jim McKirdle, Swyddog Tai CLlLC, Gaynor Toft, Rheolwr Lles Cymunedol, Cyngor Sir Ceredigion, a Julian Pike, Rheolwr Tai a Diogelwch Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai.

 

(15.05 - 15.50)

4.

Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 2

PAC(5)-17-18 Papur 3 - Gofal a Thrwsio

 

Stuart Ropke – Prif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru

Chris Jones – Prif Weithredwr, Gofal a Thrwsio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Stuart Ropke, Prif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru a Chris Jones, Prif Weithredwr, Gofal a Thrwsio fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai.

 

 

(16.00 - 16.45)

5.

Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 3

Alicja Zalesinska – Cyfarwyddwr, Tai Pawb

Ruth Nortey – Anabledd Cymru

Rhian Stangroom-Teel– Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru), Leonard Cheshire Disability

 

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Alicja Zalesinska, Cyfarwyddwr, Tai Pawb, Ruth Nortey, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Anabledd Cymru, a Rhian Stangroom-Teel, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru), Leonard Cheshire Disability fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai .

 

 

(16.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Eitem 7 ac Eitem 1 yng nghyfarfod 25 Mehefin 2018.

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.45 - 17.00)

7.

Addasiadau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law