Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod PDF (431KB) Gweld fel HTML (261KB)

 

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor. 

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil McEvoy AC. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

(14.00 - 14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol ymg Nghymreu a Gwasanaethau Orthopedig: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (6 Mawrth 2017)

Dogfennau ategol:

2.2

Cyflogau Uwch-reolwyr: Adroddiad Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

(14.05 - 14.50)

3.

Sesiwn gychwynnol: Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gychwynnol gyda Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol newydd yn Llywodraeth Cymru.

3.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol i roi sylw i'r heriau a fydd yn digwydd yn sgil digideiddio a bydd yn cyflwyno ei sylwadau i'r pwyllgor.

 

(15.00 - 16.00)

4.

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 12

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-09-17 Papur 1 – Papur gan Lywodraeth Cymru

 

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Ian Williams – Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Sector, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John Howells, Cyfarwyddwr Tai, ac Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr (Datblygu Sector), Llywodraeth Cymru, fel rhan o'i ymchwiliad  i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai.

 

(16.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 6, 7 a 8

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig a chafodd ei ymestyn i gwmpasu eitem 1 ar gyfer y cyfarfod ar 28 Mawrth 2017.

 

(16.00 - 16.15)

6.

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.15 - 16.45)

7.

Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-09-17 Papur 2 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

7.2 Awgrymwyd gwneud ychydig o fân newidiadau a bydd fersiwn ddiwygiedig yn cael ei hanfon drwy     e-bost at yr Aelodau.

 

(16.45 - 17.00)

8.

Blaenraglen Waith - Haf 2017

PAC(5)-09-17 Papur 3 – Blaenraglen Waith, Haf 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer yr haf a chytunodd arni.