Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Buckle 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 2MB) Gweld fel HTML (344KB)

 

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd Aelodau'r Pwyllgor.

 

(14.00 - 14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y cofnodion.

 

(14.05- 14.50)

3.

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Gyrfa Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 1

PAC(5)-04-16 Papur 1A

 

Richard Spear – Prif Weithredwr, Gyrfa Cymru
Nikki Lawrence – Rheolwr Adnoddau, Gyrfa Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Richard Spear, Prif Weithredwr a

Nikki Lawrence, Cyfarwyddwr Adnoddau Gyrfa Cymru am Adroddiad Blynyddol Gyrfa Cymru 2015-16.

3.2 Cytunodd Richard Spear i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y canlynol:

·       Mae'r cyfrifon yn egluro bod staff Gyrfa Cymru yn aelodau o saith o Gynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol yn dilyn uno hanesyddol y cwmnïau gyrfaoedd rhanbarthol. Mae'r saith ardal hyn wedi'u rhestru yn y cyfrifon, ond mae'r Pwyllgor yn awyddus i gael eglurhad ynghylch pam nad yw hen Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg wedi'i gynnwys yn y rhestr.

·       Nifer y cysylltiadau a wnaed drwy gyfrwng y Gymraeg a hefyd nifer y cysylltiadau a wnaed drwy ieithoedd nad ydynt yn Gymraeg na Saesneg.

 

 

 

(14.55-15.45)

4.

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 2

 

Dr David Blaney – Prif Weithredwr, CCAUC

Bethan Owen – Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol, CCAUC

Nick Williams – Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, CCAUC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Dr David Blaney, Prif Weithredwr,

Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol a Nick Williams, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, CCAUC am Adroddiad Blynyddol CCAUC 2015-16.

 

 

(15.55-16.45)

5.

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Estyn

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 3

 

Meilyr Rowlands – Prif Arolygydd, Estyn

Phil Sweeney – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Estyn

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd, a Phil Sweeney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Estyn am Adroddiad Blynyddol Estyn 2015-16.

 

 

(16.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.45-17.00)

7.

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Bu'r Aelodau yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law wrth graffu ar Gyrfa Cymru ac adroddiadau blynyddol Estyn a CCAUC ar gyfer 2015-16