Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC ac Alun Davies AC.

1.3     Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol ar ran Mike Hedges AC.

 

(09.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2020

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Nodwyd y cofnodion.

(09.00-10.00)

3.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cath Wyatt, Rheolwr Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau, Llywodraeth Cymru

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwyr Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwyr Trawsnewid a Phartneriaethau, Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

(10.00-10.30)

5.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.30-10.45)

6.

Trafod Cyllideb Atodol Comisiwn y Cynulliad 2019-20

Papur 1 - Llythyr gan y Comisiynydd a Memorandwm Esboniadol Cyllideb Atodol 2019-20

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Nododd y Pwyllgor Gyllideb Atodol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20.

 

(10.45-11.00)

7.

Trafod Cyllideb Atodol Swyddfa Archwilio Cymru 2019-20

Papur 2 - Swyddfa Archwilio Cymru Memorandwm Esboniadol Cyllideb Atodol 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor ail gais Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ynglŷn â chyllideb atodol ai nodi.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu