Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Reckless a Rhianon Passmore.

 

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2019

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

PTN1 - Llythyr gan y Llywydd ynghylch ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd - 13 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

2.2

PTN2 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol ynghylch y Bil Deddfwriaeth (Cymru) - 18 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

(10.00-11.00)

3.

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolaeth Ariannol, Llywodraeth Cymru

Sharon Bounds, Pennaeth Rheoli Cyllidebau a Pholisi Ariannol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Cynnig y Gyllideb Atodol Gyntaf 2019-20

Briff ymchwil 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu ymateb ysgrifenedig i’r Pwyllgor ar y trefniadau cyllido pensiwn ar gyfer staff cymorth mewn ysgolion.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau'r cyfarfod nesaf ar 3 Gorffennaf 2019

Cofnodion:

4.1 Cafodd y cynnig ei gymeradwyo.

 

(11.00-11.15)

5.

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu