Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhun ap Iorwerth AC.

 

(09:00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 8 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

(09:00-10:00)

3.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 7

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorly, Llywodraeth Cymru

Steven Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Arloesol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 – Papur gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 

(10:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o rannau o’r cyfarfod (Eitemau 5, 7, 8 a 9)

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10:00-10:30)

5.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Papur briffio

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Matthew Richards, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid

 

Papur 2 – Llythyr gan Suzy Davies AC, Comisiynydd ar gyfer y Gyllideb a Llywodraethu – 27 Mehefin 2019

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

(10:30-11:30)

6.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 4

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Everett, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O’Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Isobel Everett, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru, a Steve O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru.

 

(11:30-12:00)

7.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Materion allweddol

Papur 3 – Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Camau nesaf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol o'r holl dystiolaeth a gafwyd ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

(12:00-12:05)

8.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod cynghorydd arbenigol

Papur 4 – Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Trafod penodi cynghorydd arbenigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ddisgrifiad swydd drafft ar gyfer cynghorydd arbenigol.

 

(12:05-12:30)

9.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Materion allweddol

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol o'r holl dystiolaeth a gafwyd ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.