Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00-10.00)

1.

Awdurdod Refeniw Cymru: Brîff technegol ar drethi

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Refeniw Cymru

Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data, Awdurdod Refeniw Cymru

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat ar drethi gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Refeniw Cymru; Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data, Awdurdod Refeniw Cymru; a Dave Jones, Dadansoddi Data, Awdurdod Cyllid Cymru.

 

(10.15)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(10.15)

3.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai 2019

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Drafft - 29 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

3.2

PTN2 - Llythyr gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, CThEM - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 14 Mai 2019

Dogfennau ategol:

3.3

PTN3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 22 Mai 2019

Dogfennau ategol:

3.4

PTN4 - Ymateb y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit i argymhellion y Pwyllgor Cyllid ynghylch y Bil Deddfwriaeth (Cymru) - 30 Mai 2019

Dogfennau ategol:

(10.15-11.15)

4.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; a Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin ar yr ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 

(11.15-12.15)

5.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Tim Jones, Cyfarwyddwr, Cynghorwr Ariannol, Deloitte LLP 

Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

 

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Tim Jones, Cyfarwyddwr, Cynghorwr Ariannol, Deloitte LLP; ac Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar yr ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 

(12.15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15-12.25)

7.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyfrinachol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.25-12.30)

8.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.