Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru – Trefniadau archwilio

Dogfennau ategol:

09:00-10:00

3.

Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Llywodraeth Cymru

  • Y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles AC
  • Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder
  • Angharad Thomas-Richards, Ymgynghorydd y Rhaglen Diwygio Etholiadol

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Papur 1 – Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – briff gan yr ymgynghorydd arbenigol

Papur 2 – gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol; Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder; ac Angharad Thomas-Richards, Ymgynghorydd y Rhaglen Diwygio Etholiadol ar gyfer y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

10:00-10:15

5.

Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

10:15-10:30

6.

Trafod Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

 

Memorandwm Esboniadol

 

Papur 3 - Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol.

 

10:30-11:00

7.

Adborth o fforwm y Cadeiryddion ar 20 Mawrth

Papur 4 – Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Papur 5 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Rhoddodd y Cadeirydd adborth i'r Pwyllgor ar fforwm y Cadeiryddion ar 20 Mawrth.

 

11:00-11:20

8.

Gweithredu Deddf Cymru 2014: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 6 - Gweithredu Deddf Cymru 2014: adroddiad drafft

Papur 7 - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar weinyddu treth incwm Cymru 2017-18

Papur 8 - Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: adroddiad gweithredu

Papur 9 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Pwyllgor Cyllid: adroddiad gweithredu blynyddol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau.