Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.00)

2.1

PTN1 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau – P-05-840 Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a phob Awdurdod Lleol arall – 6 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:

(09.00-10.00)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 8 (Panel twf economaidd)

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Rhianne Jones, Cynghorydd Polisi, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Papur 3 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Consortiwm Manwerthu Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Joshua Miles, Rheolwr Polisi, FSB Cymru; a Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru.

 

(10.00-11.00)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 9 (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru)

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Papur 4 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru; a Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

 

(11.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00-11.10)

6.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.10-11.40)

7.

Amcangyfrif Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 5 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 

(11.40-12.10)

8.

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 6 – Adroddiad drafft

Papur 7 - Nodyn briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.