Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

PTN1 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Bondiau Buddsoddi Cyfalaf – 24 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

(09.00-10.00)

3.

Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2019-20

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Isobel Garner, Cadeirydd, Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

Steve O’Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol

 

Papur 1 - Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

Papur 2 - Adroddiad Interim: Asesiad o'r cynnydd a wnaed o safbwynt ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2018-19 yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Isobel Garner, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru; Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol; a Steve O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol.

 

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 ac 8-10

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00-10.15)

5.

Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.15-11.15)

6.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 7 (Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol)

Robert Chote, Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

 

(11.15-12.00)

7.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth – Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Diprwy Gyfarwyddwr, Partneriaeth a Cydweithrediad

Gareth Haven, Is-adran Cyllid

 

Papur 3 - Llythyr gan Paul Davies AC – 31 Hydref 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Matthew Jenkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Partneriaethau a Chydweithredu; a Gareth Haven, yr Is-adran Gyllid, ar y Bil Awtistiaeth (Cymru).

 

7.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i roi nodyn i'r Pwyllgor yn nodi:

·         ei farn ar yr heriau o ran y ffordd y caiff yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ei ysgrifennu a'r hyn sydd ar goll; a'r

·         costau datblygu a gweithredu sy'n gysylltiedig â'r gwaith o gyflwyno'r Cod Ymarfer.

 

(12.00-12.10)

8.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.10-12.20)

9.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.20-12.30)

10.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Papur 4 - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cafodd Llyr Gruffydd AC ei awdurdodi gan y Pwyllgor i fod yn gyfrifol am y Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes gydag amserlen ddiwygiedig.