Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 515KB) Gweld fel HTML (323KB)

(9.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

(9.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y cofnodion.

(9.00-10.00)

3.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Alun Davies AC - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams - Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru

Tania Nicholson - Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alun Davies AC,  Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes; Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru; a Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru).

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i wneud yr hyn a ganlyn:

 

·         ysgrifennu at y Pwyllgor yn amlinellu sut y bydd y pecyn cymorth o £20 miliwn ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, a gyhoeddwyd ar 7 Chwefror 2017 yn hwyluso a chefnogi gweithredu'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol, gan gynnwys sut y bydd yn cael ei broffilio ar gyfer awdurdodau lleol;

·         adrodd i'r Pwyllgor ynghylch sut y bydd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol yn cael ei weithredu ar ôl cwblhau'r gwaith craffu,  gan amlinellu sut y bydd yn cael ei fonitro; ac

ysgrifennu at y Pwyllgor os bydd angen rhagor o adnoddau mewn perthynas â rôl statudol swyddog meddygol neu glinigol dynodedig, ar ôl ymgynghori â'r Grŵp Arbenigol ar Iechyd a chynlluniau peilot.

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5, 7 ac 8

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(10.00-10.15)

5.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(10.25-11.25)

6.

Briff technegol: Awdurdod Cyllid Cymru

Dyfed Alsop – Cyfarwyddwr Cyflawni ACC, Llywodraeth Cymru

Claire McDonald – Rheolwr Rhaglenni Cyflawni ACC, Llywodraeth Cymru

Jo Ryder – Rheolwr Prosiect Pobl ACC, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor briff technegol ar Awdurdod Refeniw Cymru gan Dyfed Alsop, Cyfarwyddwr Gweithredu Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru; Claire McDonald, Rheolwr Rhaglen Weithredu Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru; a Jo Ryder, Rheolwr Prosiect Pobl Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru.

(11.25-12.15)

7.

Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Aelodaeth y Bwrdd

Papur 1 – Trefniadau Llywodraethiant Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor bapur ar y trefniadau tâl a thelerau eraill ar gyfer penodiadau'r Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru a chytunwyd i ymgynghori yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru).

(12.15-12.30)

8.

Goblygiadau ariannol Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Papur 2 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ynghylch Craffu Ariannol ar Fil yr Undebau Llafur (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor  oblygiadau ariannol Bil yr Undebau Llafur (Cymru) a chytunodd i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cabinet.