Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mike Hedges AS a Rhianon Passmore AS.

 

(14:30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Diwygiedig - 5 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

(14:30 - 15:30)

3.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol: Sesiwn dystiolaeth 7

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Papurau ategol:

Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, ar ei ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol.

 

(15:40 - 16:25)

4.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol: Sesiwn dystiolaeth 8

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Prif Swyddog Strategaeth, Awdurdod Cyllid Cymru

 

Papur ategol:

Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr Awdurdod Cyllid Cymru; Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth Awdurdod Cyllid Cymru; a Sam Cairns, Swyddog Gweithredu Awdurdod Cyllid Cymru ynghylch ei ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol.

 

(16:25)

5.

Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw; y cyfarfod ar 23 Tachwedd 2020, ac eitem 1 o’r cyfarfod ar 30 Tachwedd.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16:25-16:35)

6.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16:35 - 16:50)

7.

Gwaith craffu blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-22-20 P1 – Addrodiad drafft

FIN(5)-22-20 P2 – Llythyr oddi wrth Archwilio Cymru - Amcangyfrif Archwilio Cymru 2021-22 - Eglurhad - 11 Tachwedd 2020

FIN(5)-22-20 P3 - Llythyr gan RSM UK Audit LLP ac adroddiad - Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad ar ganfyddiadau’r archwiliad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 - 9 Tachwedd 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

(16:50 - 17:10)

8.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-22-20 P4 – Adroddiad drafft

FIN(5)-22-20 P5 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ymgynghoriad ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Ymateb gan Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 

(17:10 - 17:25)

9.

Bil y Farchnad Fewnol: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(5)-22-20 P6 Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.