Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Rhianon Passmore AC.

 

(11.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Nodwyd y cofnodion a'r papurau.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Ail Gyllideb Atodol 2019-20 - 25 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 - 28 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

(11.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o ddechrau’r cyfarfod nesaf ar 18 Rhagfyr 2019

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00-11.15)

4.

Trafod y flaenraglen waith

Papur 1 - Blaenraglen waith y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 

(11.15-11.45)

5.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Trafod yr adroddiad drafft a’r Bil drafft

Papur 2 - Papur eglurhaol

Papur 3 – Adroddiad drafft

Papur 4 - Bil Drafft

Papur 5 - Dogfen ymgynghorol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cytunodd y Pwyllgor ar y Bil drafft a'r dull ymgynghori.

 

(11.45-12.00)

6.

Ymchwiliad i broses cyllideb ddeddfwriaethol: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 6 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.