Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Datganodd Alun Davies fuddiant.

 

(09:30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Hydref 2019

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09:30-10:30)

3.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 2020-21: Sesiwn dystiolaeth

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Katrin Shaw, Prif Gynghorydd Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau

David Meaden, Cyfrifydd Ariannol

 

Papur 1 – Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020-21

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; Katrin Shaw, Prif Gynghorydd Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau; a David Meaden, Cyfrifydd Ariannol.

 

(10:30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o’r cyfarfod (eitemau 5, 7 ac 8)

Cofnodion:

4.1     Cymeradwywyd y cynnig.

 

(10:30-10:45)

5.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11:00-11:45)

6.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Alex Slade, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gofal Sylfaenol, Llywodraeth Cymru

Tim Edds, Cyfreithiwr, Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Alex Slade, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gofal Sylfaenol, Llywodraeth Cymru; a Tim Edds, Cyfreithiwr, Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, Llywodraeth Cymru.

 

 

(11:45-12:00)

7.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12:00-12:30)

8.

Trafod adroddiad drafft ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 2 - Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 3 - adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried adroddiad diwygiedig maes o law.