Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Rhianon Passmore AC a Nick Ramsay AC.

 

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

PTN1 – Llythyr at y Prif Weinidog ac ymateb ganddo – ymgysylltu â Biliau Aelodau

Dogfennau ategol:

(09.00-10.00)

3.

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 3 (Swyddfa Archwilio Cymru)

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru

Gareth Lucey, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 – Datganoli Cyllidol yng Nghymru: trethi datganoledig a chyfraddau treth incwm Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru; a Gareth Lucey, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru.

 

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y materion a ganlyn: eitemau 5 i 8 ac eitemau 10 i 12

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00-10.10)

5.

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.10-10.35)

6.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 2 – Y wybodaeth ddiweddaraf am gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad, gan ystyried yr achos o blaid diwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

(10.35-10.40)

7.

Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018

Papur 3 – Papur Briffio Cyfreithiol Cryno: Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018

 

Dogfennau ategol:

Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018

Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018.

 

(10.40-11.00)

8.

Craffu ar y Gyllideb Ddrafft

Papur 4 – Dadansoddiad o'r gwaith o graffu ar y Gyllideb Ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20.

 

(11.00-12.00)

9.

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 4 (Cyllid a Thollau EM)

Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM

Katy Peters, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trethi Personol, Dadansoddi a Gwybodaeth a Phennaeth Proffesiwn (Economeg), Cyllid a Thollau EM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM; a Katy Peters, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trethi Personol, Dadansoddi a Gwybodaeth, a Phennaeth Proffesiwn (Economeg), Cyllid a Thollau EM.

 

(12.00-12.10)

10.

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.10-12.20)

11.

Swyddfa Archwilio Cymru, Cynllun Ffioedd 2019-20

Papur 5 - Swyddfa Archwilio Cymru Cynllin Ffioedd 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2019-20 o dan Reol Sefydlog 18.10(x) yn unol ag adran 24(7) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

(12.20-12.30)

12.

Adroddiad drafft ar benodiadau i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 6 - Adroddiad drafft ar benodiadau i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.