Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.15-09.30 Rhag-gyfarfod anffurfiol

09.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09.30

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

PTN1 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif 2018-19 - 27 Hydref 2017

Dogfennau ategol:

(09.30-11.00)

3.

Adroddiad Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016-17 ac amcangyfrif o incwm a gwariant ar gyfer 2018-19: Sesiwn dystiolaeth

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner - Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O'Donoghue - Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 - Amcangyfrif o'r incwm a'r gwariant ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2019

Papur 2 - Achos Busnes: Dadansoddiadau data

Papur 3 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Papur 4 - Adroddiad Terfynol ar Ganfyddiadau'r Archwiliad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

Papur 5 - Cynllun Blynyddol 2017-18

Papur 6 - Adroddiad Dros Dro - Asesiad o'r cynnydd a wnaed o safbwynt ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18 yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017

Papur 7 - Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid ynghylch amrywio amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018

Papur 8 - Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru - achos dros newid

 

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 - 8 ac eitem 11

(11.00-11.15)

5.

Adroddiad blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016-17 ac amcangyfrif o incwm a gwariant ar gyfer 2018-19: Trafod y dystiolaeth

(11.15-11.30)

6.

Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Papur 9 – Craffu ariannol ar y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

11.30-11.45 - Egwyl

(11.45-12.30)

7.

Offerynnau Statudol ar Drethi: Brîff technegol

Liz Matthews, Rheolwr prosiect gweithrediadau Awdurdod Cyllid Cymru

Gurvinder Bhakar, Cyfreithiwr,Tîm y Trysorlys

Andrew Hewitt, Rheolwr prosiect y Dreth Trafodiadau Tir

Sarah Govier, Rheolwr prosiect polisi trethi datganoledig

Tom Taylor, Rheolwr prosiect gweinyddu trethi

 

 

(12.30-12.45)

8.

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol

Dogfennau ategol:

12:45 – 13:15 Cinio

(13.15-14.00)

9.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 6 (Cynghrair Datblygu Cynaliadwy)

Anne Meikle, Cadeirydd y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (WWF Cymru)

Annie Smith, y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (RSPB Cymru)

Hayley Richards, y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (Oxfam Cymru)

 

Papur 12 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

 

Dogfennau ategol:

(14.00-15.00)

10.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 7 (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru)

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Kate Carr, Cyfarwyddwr Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Papur 13 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Dogfennau ategol:

(15.00-15.15)

11.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Trafod y dystiolaeth