Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 16/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.30

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

 

09.30-09.35

2.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

CLA(5)-33-20 – Papur 1 – Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

 

 

Dogfennau ategol:

2.1

pNeg(5)36 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol a Chynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

2.2

pNeg(5)37 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

 

2.3

pNeg(5)38 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

 

2.4

pNeg(5)39 - Rheoliadau Bwyd a Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

 

09.35-09.40

3.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-33-20 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)645 - Rheoliadau Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.2

SL(5)646 - Rheoliadau Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Diwygio Atodlen 1) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

09.40-09.45

4.

Offerynnau a drafodwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn destun gwaith craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

4.1

SL(5)650 - Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-33-20 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

 

09.45-09.55

5.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

5.1

SL(5)643 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-33-20 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.2

SL(5)647 - Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-33-20 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

5.3

SL(5)648 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestri Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-33-20 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.4

SL(5)651 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 18) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 16 – Rheoliadau

CLA(5)-33-20 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-33-20 - Papur 18 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 6 Tachwedd 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 19 – Datganiad ysgrifenedig, 6 Tachwedd 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.5

SL(5)652 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 20 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 21 – Rheoliadau

CLA(5)-33-20 – Papur 22 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-33-20 - Papur 23 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 6 Tachwedd 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 24 – Datganiad ysgrifenedig, 5 Tachwedd 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.6

SL(5)649 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 25 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 26 – Rheoliadau

CLA(5)-33-20 – Papur 27 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-33-20 – Papur 28 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 5 Tachwedd 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 29 – Datganiad ysgrifenedig, 2 Tachwedd 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.7

SL(5)653 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 30 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 31 – Rheoliadau

CLA(5)-33-20 – Papur 32 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-33-20 – Papur 33 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 7 Tachwedd 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

10.00

6.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

6.1

SL(5)636 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) (Diwygio) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 34 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 35 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

6.17

SL(5)638 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 36 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 37 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

6.3

SL(5)641 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 38 – Adroddiad

CLA(5)-33-20 – Papur 39 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i’w drafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

10.00-10.05

7.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

7.1

WS-30C(5)199 - Rheoliadau Cemegion (Iechyd a Diogelwch) ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 40 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-33-20 – Papur 41 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

7.2

WS-30C(5)201 - Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco a Chynhyrchion Mewnanadlu Nicotin (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 42 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-33-20 – Papur 43 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwadau cysylltiedig, yn benodol bod anghytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynghylch a oes angen cydsyniad.

 

7.3

WS-30C(5)202 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaeth, Anifeiliaid, a Marchnata Hadau, Planhigion a Deunyddiau Lluosogi (Swyddogaethau Deddfwriaethol a Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 44 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-33-20 – Papur 45 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

7.4

WS-30C(5)203 - Rheoliadau Meddyginiaethau a Gweddillion Milfeddygol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 46 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-33-20 – Papur 47 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

10.05-10.10

8.

Papurau i'w nodi

8.1

Llythyr gan y Prif Weinidog: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 48 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 9 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

8.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-33-20 – Papur 49 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, 12 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip a chytunodd i gyfeirio at y llythyr a’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol yn ei lythyr at y Llywydd ynghylch dull Llywodraeth Cymru o ran SICMs (fel y cytunwyd yn y cyfarfod ar 9 Tachwedd 2020).

 

8.3

Llythyr gan y Prif Weinidog: Craffu ar reoliadau sy’n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd

CLA(5)-33-20 – Papur 50 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 12 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog a bod y Protocol diwygiedig mewn perthynas â chraffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd bellach mewn grym.

 

10.10

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

10.10-10.15

10.

Bil Marchnad Fewnol y DU: Y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Bil yn Nhŷ'r Arglwyddi

CLA(5)-33-20 – Papur 51 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Bil Marchnad Fewnol y DU yn Nhŷr Arglwyddi.

 

11.15-11.20

11.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Diweddariad

CLA(5)-33-20 – Papur 52 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 12 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y diweddariad mewn perthynas â chraffu ar y rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018.

 

10.20-10.45

12.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y DU: Trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-33-20 – Papur 53 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ddrafft diwygiedig o’i adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil Marchnad Fewnol y DU, a chytunodd i drafod drafft terfynol cyn ei osod erbyn y terfyn amser gofynnol.