Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10.00

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.49, croesawodd y Cadeirydd Aelodau o’r Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, a ymunodd â’r cyfarfod ar gyfer eitemau 1 i 4 ar yr agenda.

 

 

10.00-11.00

2.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y DU: Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AS, Cwnsler Cyffredinol

Sophie Brighouse, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi, Llywodraeth Cymru

Gareth McMahon, Uwch-Cyfreithiwr Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

CLA(5)-31-20 – Papur briffio

CLA(5)-31-20 – Papur 1 - Papur briffio gan Lywodraeth Cymru

CLA(5)-31-20 – Papur 2 - Nodyn cyngor cyfreithiol

CLA(5)-31-20 – Papur 3 – Gwasanaeth Ymchwil: Y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Bil yn Nhŷ'r Arglwyddi

CLA(5)-31-20 – Papur 4 - Gwasanaeth Ymchwil: Crynodeb diweddaraf o'r Bil

CLA(5)-31-20 – Papur 5 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 3 Hydref 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Marchnad Fewnol y DU.

 

11.00

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

11.00-11.15

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y DU: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda’r Cwnsler Cyffredinol a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

11.20-11.25

5.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

CLA(5)-31-20 – Papur 6 – Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

5.1

pNeg(5)32 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd David Melding fuddiant mewn perthynas ag Eitem 5.1.

 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai’r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

 

5.2

pNeg(5)34 – Rheoliadau’r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai’r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

 

11.25-11.30

6.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-31-20 – Papur 7 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

6.1

SL(5)637 – Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

11.30-11.40

7.

Offerynnau sy’n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

7.1

SL(5)636 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) (Diwygio) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 8 - Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 11 – Datganiad ysgrifenedig, 14 Hydref 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

7.2

SL(5)639 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 12 - Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 15 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 16 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 16 – Datganiad ysgrifenedig, 15 Hydref 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

7.3

SL(5)642 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 18 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 20 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 23 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 21 – Datganiad ysgrifenedig, 22 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

7.4

SL(5)638 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 22 – Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 23 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 24 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 25 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 16 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 26 – Datganiad ysgrifenedig, 16 Hydref 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

7.5

SL(5)641 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 27 – Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 28 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 29 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 30 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 21 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 31 – Datganiad ysgrifenedig, 19 Hydref 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd yn yr adroddiad drafft, ynghyd â phwyntiau ychwanegol a nodwyd yn ystod y cyfarfod.

 

11.40-11.45

8.

Offerynnau sy’n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

8.1

SL(5)607 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 32 – Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 33 – Ymateb gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

 

8.2

SL(5)611 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 34 – Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 35 – Ymateb gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

 

8.3

SL(5)616 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 36 – Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 37 – Ymateb gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

 

8.4

SL(5)630 – Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 38 – Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 39 – Ymateb gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru gyda sylwadau pellach.

 

11.45-11.50

9.

Is-ddeddfwriaeth sy’n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

9.1

SL(5)635 – Rheoliadau’r Cynllun Seibiant Dyledion (Moratoriwm Lle i Anadlu a Moratoriwm Argyfwng Iechyd Meddwl) (Cymru a Lloegr) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 40 – Adroddiad

CLA(5)-31-20 – Papur 41 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 42 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd y bydd yn cyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

11.50-12.00

10.

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

10.1

SICM(5)31 - Rheoliadau Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Addasiadau Canlyniadol) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 43 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-31-20 – Papur 44 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 45 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 46 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 47 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a’r sylwadau cysylltiedig. Nododd y Pwyllgor hefyd ei bod yn debygol y byddai’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol yn cael ei dynnu’n ôl a’i ail-osod, oherwydd bod y Rheoliadau y mae’r Memorandwm yn ymwneud â hwy wedi cael eu tynnu’n ôl o Senedd y DU ar 20 Hydref.

 

10.2

SICM(5)32 - Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Organau y Bwriedir eu Trawsblannu (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 48 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-31-20 – Papur 49 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 50 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 51 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 15 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 52 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 53 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a’r sylwadau.

 

10.3

SICM(5)33 - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020 sy’n cynnwys diwygiadau i adran 155(2) a (3) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

CLA(5)-31-20 – Papur 54 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-31-20 – Papur 55 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 56 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 57 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 58 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a’r sylwadau.

 

10.4

SICM(5)34 - Rheoliadau Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygiadau etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 59 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-31-20 – Papur 60 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 61 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 62 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 22 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 63 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 64 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a’r sylwadau.

 

10.5

SICM(5)35- Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 65 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-31-20 – Papur 66 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 67 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 68 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 22 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 69 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 70 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a’r sylwadau.

 

10.6

SICM(5)37 - Rheoliadau Gwastraff a Thrwyddedu Amgylcheddol etc. (Swyddogaethau Deddfwriaethol a Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 71 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-31-20 – Papur 72 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 73 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 74 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 27 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 75 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 76 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a’r sylwadau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru, mewn perthynas â’r holl Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol a ystyriwyd yn y cyfarfod, i godi pryderon unwaith eto ynghylch dull Llywodraeth Cymru o gyflwyno cynigion cydsynio ar gyfer cynnal dadl arnynt.

 

12.00-12.15

11.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

11.1

WS-30C(5)174 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 77 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 78 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.2

WS-30C(5)175 - Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 79 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 80 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.3

WS-30C(5)177 - Rheoliadau Sylweddau sy’n Teneuo’r Osôn a Nwyon Tŷ Gwydr wedi’u Fflworeiddio (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 81 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 82 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.4

WS-30C(5)178 - Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Dirymu etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 83 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 84 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau cysylltiedig, yn benodol bod anghytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynghylch a oes angen cydsyniad.

 

11.5

WS-30C(5)179 - Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 85 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 86 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.6

WS-30C(5)181 - Rheoliadau Meinweoedd Dynol (Ansawdd a Diogelwch at Ddefnydd mewn Bodau Dynol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 87 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 88 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.7

WS-30C(5)182 – Rheoliadau Organebau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 89 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 90 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.8

WS-30C(5)183 - Rheoliadau Cynnyrch Organig (Cynhyrchu a Rheoli) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 91 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 92 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.9

WS-30C(5)184 – Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 93 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 94 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.10

WS-30C(5)186 – Rheoliadau Iechyd Planhigion (Cyflyrau Ffytoiechydol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 95 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 96 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.11

WS-30C(5)189 – Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 97 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 98 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau.

 

11.12

WS-30C(5)190 - Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 99 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 100 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadau. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach ynghylch y datganiad.

 

12.15-12.20

12.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru: Adroddiad Blynyddol

CLA(5)-31-20 – Papur 101 – Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol rhwng

y Senedd a Llywodraeth Cymru, Adroddiad Blynyddol 2019-2020

CLA(5)-31-20 – Papur 102 – Datganiad ysgrifenedig, 26 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor adroddiad blynyddol cyntaf Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 

12.20-12.25

13.

Papurau i’w nodi

13.1

Llythyr at y Llywydd: Craffu ar reoliadau Covid-19

CLA(5)-31-20 – Papur 103 – Llythyr at y Llywydd, 22 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Llywydd.

 

13.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Cytundeb Amlinellol Fframwaith drafft ar gyfer Cynllunio o ran Sylweddau Peryglus

CLA(5)-31-20 – Papur 104 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 26 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 

13.3

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Drafftio Biliau Cymru

CLA(5)-31-20 – Papur 105 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 28 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

13.4

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau’r UE)

CLA(5)-31-20 – Papur 106 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 29 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

12.25

14.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

12.25-12.30

15.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2): Trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-31-20 – Papur 107 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2), a chytunodd arno.

 

12.30-12.40

16.

Craffu ar reoliadau sy’n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd - Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Senedd Cymru

CLA(5)-31-20 – Papur 108 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 29 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 109 – Protocol Diwygiedig

CLA(5)-31-20 – Papur 110 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 16 Medi 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 111 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y protocol diwygiedig drafft mewn perthynas â chraffu ar reoliadau sy’n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd, a chytunodd arno.