Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 16/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

13.00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

 

13.00-13.45

2.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pysgodfeydd: Sesiwn dystiolaeth

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

Bill Pysgodfeydd 2019-21

CLA(5)-10-20 – Papur briffio 1

CLA(5)-10-20 – Papur 1 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-10-20 – Papur 2 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-10-20 – Papur 3 – Briff Ymchwil

CLA(5)-10-20 – Papur 4 - Biliau’r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd: Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. O ran nifer o bwyntiau, cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth.

 

13.45-14.30

3.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaethyddiaeth: Sesiwn dystiolaeth

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

Bil Amaethyddiaeth 2019-21

CLA(5)-10-20 – Papur Briffio 2

CLA(5)-10-20 – Papur 5 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-10-20 – Papur 6 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

CLA(5)-10-20 – Papur 7 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-10-20 – Papur 8 – Briff Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. O ran nifer o bwyntiau, cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth.

 

14.30-14.35

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)513 - Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-10-20 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-10-20 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-10-20 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb y Llywodraeth a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

4.2

SL(5)516 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-10-20 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-10-20 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-10-20 – Papur 14 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-10-20 – Papur 15 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 6 Mawrth 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

14.35-14.40

5.

Papur(au) i’w nodi

5.1

Llythyrau gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cyfarfod pedairochrog y Gweinidogion Cyllid

CLA(5)-10-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 9 Mawrth 2020

CLA(5)-10-20 – Papur 17 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 11 Mawrth 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

5.2

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020

CLA(5)-10-20 – Papur 18 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 10 Mawrth 2020

CLA(5)-10-20 – Papur 19 – Llythyr at y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 2 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

14.40

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14.40-15.00

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pysgodfeydd: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a thrafodwyd materion allweddol i'w cynnwys yn ei adroddiad drafft, a fydd yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

15.00-15.20

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaethyddiaeth: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a thrafodwyd materion allweddol i'w cynnwys yn ei adroddiad drafft, a fydd yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu