Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)497 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-07-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, ac mewn perthynas â'r pwyntiau adrodd, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i dynnu sylw at bwysigrwydd gwybodaeth gyflawn a chywir at ddibenion mynediad at ddeddfwriaeth.

 

2.2

SL(5)500 - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 5 – Gorchymyn

CLA(5)-07-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, ac mewn perthynas â'r trydydd pwynt adrodd, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â chynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol.

 

2.3

SL(5)498 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-07-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-20 – Papur 10 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd, 31 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd ac i dynnu sylw at oblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

14.35-14.40

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

3.1

SL(5)494 - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-07-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

3.2

SL(5)495 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-07-20 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-07-20 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

 

14.40-14.45

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(5)491 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffïoedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)07–20 – Papur 18 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth i'w adroddiad a chytunodd i ysgrifennu i ofyn am ragor o eglurder ynghylch y camau y bwriedir eu cymryd er mwyn cywiro'r gwallau a nodwyd.

 

14.45-14.50

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Llythyr gan y Prif Weinidog: Y newid yng nghyfansoddiad Cymru

CLA(5)-07-20 – Papur 19 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 12 Chwefror 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 20 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

5.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl

CLA(5)-07-20 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 12 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

5.3

Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi: Ymgysylltu â’r deddfwrfeydd datganoledig

CLA(5)-07-20 – Papur 22 – Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, 12 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, a chytunodd i ymateb i gadarnhau ei fwriad i barhau i ymgysylltu â Phwyllgor yr Undeb Ewropeaidd.

 

5.4

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU - Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol (Diwygio) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd,12 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

5.5

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU - Rheoliadau’r Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Diwygio) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 24 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd,12 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

14.50

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14.50-15.00

7.

Trafod ymchwiliad yn y dyfodol

CLA(5)-07-20 – Papur 25 – Cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor gylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i faterion yn ymwneud â chyfiawnder, a chytunodd i wneud penderfyniad ynghylch penodi cynghorydd arbenigol yn y cyfarfod nesaf.

 

15.00-15.10

8.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol - dull o gynnal gwaith craffu

CLA(5)-07-20 – Papur 26 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-07-20 – Papur 27 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Pysgodfeydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o gynnal gwaith craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Filiau Amaethyddiaeth a Physgodfeydd Llywodraeth y DU.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu