Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

13.00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

13.00-14.30

2.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru

Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa’r Prif Weinidog

Rob Parry, Dirprwy Gyfarwyddwr Deddfwriaeth Pontio Ewropeaidd

 

Diwygio ein Hundeb: Cydlywodraethu yn y DU (PDF 184KB)

CLA(5)-02-20 - Papur briffio

CLA(5)-02-20 – Papur 1 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 27 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd eitemau 2 a 3 eu trafod gyda'i gilydd

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog a’i swyddogion.

Cytunodd y Pwyllgor i ohebu â’r Prif Weinidog ynghylch materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

3.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) 2019-20

CLA(5)-02-20 – Papur cefndir

CLA(5)-02-20 – Papur 2 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-02-20 – Papur 3 – Llythyr gan y Prif Weinidog - 8 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler eitem 2 uchod.

14.30-14.35

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)485 – Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-02-20Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-02-20Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-02-20Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

4.2

SL(5)486 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-02-20Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-02-20Papur 8 – Gorchymyn

CLA(5)-02-20Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

14.35-14.40

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-02-20 Papur 10 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

14.40

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

14.40-14.50

7.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i ystyried materion allweddol mewn cyfarfod yn y dyfodol ar gyfer eu cynnwys mewn adroddiad drafft.

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a bydd yn ystyried ac yn cytuno ar adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y tu allan i'r Pwyllgor. Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 17 Ionawr 2020.

14.50-15.00

9.

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

CLA(5)-02-20 - Papur 11 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, 16 Rhagfyr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Diwygio Etholiadol y Cynulliad maes o law.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu