Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC. Dirprwyodd David Melding AC ar ei rhan.

 

(8.30-9.15)

2.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 12

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

John Pugsley, Pennaeth Tîm Cangen Cefnogi Pynciau 7-19, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-14-19 – Briff Ymchwil

CLA(5)-14-19 – Nodyn ar ymweliad ag ysgol

CLA(5)-14-19 – Nodyn ar waith ymgysylltu y tîm Cyfathrebu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, a John Pugsley, Pennaeth Tîm Cangen Cefnogi Pynciau 7-19, Llywodraeth Cymru.

 

(9.15)

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

3.1

SL(5)382 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-14-19 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-14-19 – Papur 2 – Ymateb diweddaraf gan y Llywodraeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru wedi'i ddiweddaru.

 

(9.20)

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Rheoliadau Gorfodi’r Gyfraith a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-14-19 – Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 2 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

(9.25)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(9.25)

6.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(9.30-11.00)

7.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 13

Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil

Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad

Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n Gyfrifol am y Bil; Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad; a Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywydd gyda chwestiynau ychwanegol.

 

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(11.00)

9.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

CLA(5)-14-19 – Papur 4 - Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.