Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

 

 

13.30-14.30

2.

Dyfodol Cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi a chodeiddio: Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Dylan Hughes, Y Prif Gwnsler Deddfwriaethol (Cyfarwyddwr), Llywodraeth Cymru

Claire Fife, Cynghorydd polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-32-19 - Papur briffio

CLA(5)-32-19 – Papur 1 - Llywodraeth Cymru Dogfen Ymgynghori - Dyfodol cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

 

14.30-14.35

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2, 21.3 neu 21.7

CLA(5)-32-19 – Papur 2 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)469 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o dan Ran 10 a Rhannau Cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Cod ac roedd yn fodlon arno.

 

 

14.35-14.40

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)467 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-32-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-32-19 – Papur 4 – Gorchymyn

CLA(5)-32-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

4.2

SL(5)468 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

CLA(5)-32-19 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-32-19 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-32-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd a thynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

 

 

14.40-14.45

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyhoeddi Deddfau Ysgrifennu ar gyfer Cymru

CLA(5)-32-19 – Papur 9 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 7 Tachwedd 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

 

5.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau'r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd

CLA(5)-32-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 11 Tachwedd 2019

CLA(5)-32-19 – Papur 11 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 18 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, ac mewn sesiwn breifat cytunwyd i ysgrifennu llythyr i ofyn am eglurhad pellach.

 

 

14.45

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

14.45-15.00

7.

Cydgrynhoi a Chodio: Trafod y dystiolaeth

CLA(5)-32-19 – Papur 12 – Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 11 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol lythyr drafft at y Pwyllgor Busnes ar weithdrefn arfaethedig ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi yn y dyfodol.

 

 

15.00-15.15

8.

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-32-19 – Papur 13 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), a chytunwyd arno’n amodol ar fân newidiadau. Nododd yr aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 6 Rhagfyr 2019.