Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-31-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)465 - Rheoliadau Materion Gwledig a’r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

14.35-14.45

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)464 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-31-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-31-19 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-31-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-19 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 28 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd ac i nodi materion o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.

 

3.2

SL(5)460 - Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Diwygio) 2019

CLA(5)-31-19 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-31-19 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-31-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-19 – Papur 9 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 23 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd ac i nodi materion o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.

 

3.3

SL(5)462 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019

CLA(5)-31-19 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-31-19 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-31-19 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-19 – Papur 13 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 23 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd ac i nodi materion o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.