Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dai Lloyd AC.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-30-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)463 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

14.35-14.40

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)458 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-30-19 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-30-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)461 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-30-19 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-30-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(5)457 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-30-19 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-30-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-30-19 – Papur 11 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

14.40-14.45

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - wedi’u trafod yn flaenorol

4.1

SL(5)454 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-30-19 – Papur 13 – Ymateb y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

14.45-14.50

5.

Adroddiad o dan Reol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'r Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-30-19 – Papur 14 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 15 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r adroddiad.

 

14.50-14.55

6.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

6.1

WS-30C(5)155 - Rheoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 16 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 17 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.2

WS-30C(5)153 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 18 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 19 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.3

WS-30C(5)157 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Mesurau’r Farchnad, Hysbysiadau a Thaliadau Uniongyrchol) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 20 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 21 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.4

WS-30C(5)158 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael Â’r UE) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 22 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 23 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.5

WS-30C(5)-159 - Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-30-19 – Papur 24 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-19 – Papur 25 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach ynghylch yr amserlen mewn perthynas â thorri'r Cytundeb Rhynglywodraethol.

 

14.55

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14.55-15.10

8.

Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-30-19 – Papur 26 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) cyn cytuno arno (yn amodol ar fân newidiadau).  Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 15 Tachwedd 2019.

 

15.10-15.25

9.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-30-19 – Papur 27 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) cyn cytuno arno (yn amodol ar fân newidiadau).  Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 12 Tachwedd 2019.