Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Mandy Jones AC.

 

11.00

2.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio

CLA(5)-12-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol.

 

3.1

SL(5)399 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018

Cofnodion:

Nododd y Cadeirydd fod teitl Eitem 3 yn anghywir. Mae'r Cod yn ddarn o is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i Reol Sefydlog 21.7. Nododd y Pwyllgor y sefyllfa fel y'i nodwyd gan y Cadeirydd.

Cafodd Papur 2 ei gynnwys drwy gamgymeriad a dylid ei ddiystyru.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio Gweddillion a Therfynau Gweddillion Uchaf) (Cymru) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-12-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-12-19 – Papur 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 14 Mawrth 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(5)402 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-12-19 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-12-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 20 Mawrth 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

5.1

SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 12 – Ymateb y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

 

5.2

SL(5)389 – Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 13 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 14 – Ymateb y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

 

5.3

SL(5)390 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 16 – Ymateb y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the Government response.

 

5.4

SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 18 - Ymateb y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

 

5.5

SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 20 – Ymateb y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

 

5.6

SL(5)395 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 22 – Ymateb y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the Government response.

 

5.7

SL(5)396 – Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 24 – Ymateb y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

6.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

6.1

WS-30C(5)126 – Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 25 – Datganiad

CLA(5)-12-19 – Papur 26 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.2

WS-30C(5)127 – Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 27 – Datganiad

CLA(5)-12-19 – Papur 28 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

CLA(5)-12-19 – Papur 29 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 22 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 

7.2

Llythyr gan Bruce Crawford ASA, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 30 – Llythyr gan Bruce Crawford ASA, 26 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Bruce Crawford ASA a chytunodd i drafod opsiynau ar gyfer gwaith ar y cyd yn y dyfodol.

 

7.3

Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne: Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael)

CLA(5)-21-19 – Papur 31 – Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne, 26 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne.

 

7.4

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru: Rheoliadau'r DU ynghylch Ymadael â’r UE

CLA(5)-12-19 – Papur 32 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 27 Mawrth 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 33 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 14 Mawrth 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd.

 

7.5

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Pwyllgor. Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Pysgodfeydd y DU

CLA(5)-12-19 – Papur 34 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 27 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU.

 

7.6

Llythyr gan y Prif Weinidog : Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-12-19 – Papur 35 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 27 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

7.7

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyfarfod Gweinidogol Pedair Cenedl

CLA(5)-12-19 – Papur 36 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Mawrth 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â'r cyfarfod Gweinidogol Pedair Cenedl.

 

7.8

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-12-19 – Papur 41Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Mawrth 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol).

 

13.30

8.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro David Egan, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Yr Athro Ellen Hazelkorn, BH Associates

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio 2

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Ellen Hazelkorn a'r Athro David Egan.

 

14.15

9.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru;

Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint a chan Daniel Hurford, Pennaeth Polisi (Gwella a Llywodraethu), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

15.00

10.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru

 

CLA(5)-12-19 – Papur 37 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru.

 

15.45

11.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

12.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law mewn perthynas â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

13.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Trefn Ystyried Cyfnod 2

CLA(5)-12-19 – Papur 38 – Penderfyniad mewn egwyddor a thrafodion

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y drefn ystyried mewn egwyddor, cyn y ddadl Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

 

14.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

CLA(5)-12-19 – Papur 39 – Adroddiad drafft

CLA(5)-12-19 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

 

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad.

 

15.

Bil Amaethyddiaeth y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol

CLA(5)-12-19 – Papur 40 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 26 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol  ar Fil Pysgodfeydd y DU.

 

11.45

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-12-19  – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol: