Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil;

Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad;

Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm esboniadol

 

CLA(5)-09-19 - Papur briffio

CLA(5)-09-19 - Papur briffio cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-09-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)353 - Gorchymyn Llywodraeth Leol (Cynorthwywyr i Grwpiau Gwleidyddol) (Tâl) (Cymru) (Diwygio) 2019

3.2

SL(5)334 - Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2019

4.

Offerynnau a drafodwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn destun gwaith craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

CLA(5)-05-19 – Papur 2 – Adroddiadau clir ac eithrio pwynt rhinweddau sengl o dan Reol Sefydlog 21.3 (wedi bod yn destun sifftio)

 

Dogfennau ategol:

4.1

SL(5)363 - Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

4.2

SL(5)377 - Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

5.1

SL(5)333 - Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-09-19 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-09-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

5.2

SL(5)342 – Rheoliadau Parodrwydd i Ddal Carbon (Gorsafoedd Cynhyrchu Trydan) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-09-19 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-09-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

5.3

SL(5)336 – Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-09-19 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-09-19 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

5.4

SL(5)337 - Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-09-19 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-09-19 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

5.5

SL(5)338 - Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-09-19 – Papur 16 – Rheoliadau

CLA(5)-09-19 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

6.1

SL(5)356 – Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 18 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

7.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

7.1

SL(5)349 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 19 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

7.2

SL(5)350 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018

CLA(5)-09-19 – Papur 20 - Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

7.3

SL(5)352 - Canllawiau statudol ar gyfer comisiynu gwasanaethau VAWDASV yng Nghymru

CLA(5)-09-19 – Papur 21 - Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

8.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

8.1

WS-30C(5)118 - Rheoliadau Bwyd (Diwygiad) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 22 – Datganiad

CLA(5)-09-19 - Papur 23 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

8.2

WS-30C(5)123 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 24 – Datganiad

CLA(5)-09-19 - Papur 25 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

8.3

WS-30C(5)124 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 26 – Datganiad

CLA(5)-09-19 - Papur 27 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

9.

Papurau i’w nodi

9.1

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Rheoliadau Asesu Cydymffurfiaeth (Cytundebau Cydnabyddiaeth Gilyddol) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 28 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 1 Mawrth 2019

 

 Rheoliadau Asesu Cydymffurfiaeth (Cytundebau Cydnabyddiaeth Gilyddol) 2019

 

Dogfennau ategol:

9.2

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ynghylch Rheoliadau Herio Dilysrwydd Offerynnau'r UE (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 29 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, 5 Mawrth 2019

 

Rheoliadau Herio Dilysrwydd Offerynnau'r UE (Ymadael â'r UE) 2019

Dogfennau ategol:

9.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at y Prif Weinidog ynghylch Craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-09-19 – Papur 30 - Llythyr gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 28 Chwefror 2019

 

Dogfennau ategol:

9.4

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) - Gohebiaeth

CLA(5)-09-19 – Papur 31 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Chwefror 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 32 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-09-19 – Papur 33 – Llythyr gan Stephen Hammond AS, y Gweindiog Gwladol dros Iechyd, at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 27 Chwefror 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 34 – Diwygiad y Llywodraeth

CLA(5)-09-19 – Papur 35 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, at Stephen Hammond AS, y Gweinidog Gwladol dros Iechyd, 28 Chwefror 2019

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

11.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

12.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Adroddiad Drafft

CLA(5)-09-19 – Papur 36 – Adroddiad drafft

CLA(5)-09-19 – Papur 36 – Atodiad

13.

Blaenraglen Waith

CLA(5)-09-19 – Papur 37 -Blaenraglen Waith

14.

Trafodaeth ar Offerynnau Statudol y mae angen Cydsyniad arnynt: Brexit