Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.00 - 14.00)

2.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6 - Cwnsler Cyffredinol

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

Dr James George, Cwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

Claire Fife, Cynghorwr Polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

CLA(5)-07-19 – Papur 1 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

CLA(5)-07-19 – Papur briffio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol. Cytunodd y Cwnsler Cyffredinol i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda rhagor o wybodaeth a chadarnhad mewn perthynas ag adran 8 o'r Bil.

 

(14.00 - 14.10)

3.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

CLA(5)-07-19 – Papur 2 - Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.1

pNeg(5)19 - Rheoliadau Cyllid Llywodraeth Leol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

3.2

pNeg(5)22 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

3.3

pNeg(5)24 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

3.4

pNeg(5)25 - Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

3.5

pNeg(5)26 – Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

3.6

pNeg(5)27 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

3.7

pNeg(5)28 - Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

3.8

pNeg(5)29 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso atynt.

 

(14.10 - 14.15)

4.

Offerynnau negyddol arfaethedig sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

4.1

pNeg(5)23 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru)(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-07-19 – Papur 5 - Rheoliadau

CLA(5)-07-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso ato.

 

(14.15 - 14.20)

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-07-19 – Papur 6 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

5.1

SL(5)317 - Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

(14.20 - 14.25)

6.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

6.1

SL(5)318 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-07-19 – Papur 8 - Rheoliadau

CLA(5)-07-19 – Papur 9 – Memoradwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt technegol a nodwyd.

 

(14.25 - 14.30)

7.

Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-07-19 – Papur 10 - Adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ail adroddiad a osodwyd o dan Reol Sefydlog 30B yn ymwneud â Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

 

(14.30 - 14.45)

8.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

8.1

WS-30C(5)83 - Rheoliadau Maeth (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 2019 – diwygiedig

CLA(5)-07-19 – Papur 11 – Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 12 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig diwygiedig a'r sylwadau a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurhad pellach.

 

8.2

WS-30C(5)91 – Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Cyfyngiadau Chernobyl a Fukushima) (Diwygio) (Ymadael â'r UE)

CLA(5)-07-19 – Papur 13 – Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 14 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

8.3

WS-30C(5)92 - Rheoliadau Bwyd Newydd (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 15Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 16Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

8.4

WS-30C(5)93 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 17 – Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 18 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

8.5

WS-30C(5)94 – Rheoliadau’r Rheolaethau Swyddogol ar gyfer Bwyd, Bwyd Anifeiliaid, Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 19Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 20Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

8.6

WS-30C(5)95 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Lefelau Uchaf o Halogiad Ymbelydrol a Ganiateir) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 21Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 22Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

8.7

WS-30C(5)96 - Rheoliadau Mewnforio Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 23Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 24Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

8.8

WS-30C(5)97 - Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 25Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 26Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

8.9

WS-30C(5)98 - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 27Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 28Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r materion a nodwyd yn y sylwebaeth.

 

 

8.10

WS-30C(5)99 - Rheoliadau Ychwanegion Bwyd, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 29Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 30Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

8.11

WS-30C(5)100 - Rheoliadau Ysgewyll a Hadau (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 31Datganiad

CLA(5)-07-19 – Papur 32Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

(14.45 - 14.55)

9.

Papurau i’w nodi

9.1

Llythyr gan Syr Bernard Jenkin AS at y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS ynghylch Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 33 – Llythy gan Syr Bernard Jenkin AS at y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS ynghylch Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â’r UE) 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Syr Bernard Jenkin AS, Cadeirydd Materion Gweinyddol a Chyfansoddiadol Cyhoeddus at y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS.

 

9.2

Gohebiaeth â Phwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi ynghylch Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-07-19 – Papur 34Llythyr at y Pwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi

 CLA(5)-07-19 – Papur 35 – Llythyr gan y Pwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth yn ymwneud â Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2018.

 

9.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-07-19 – Papur 36 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-07-19 - Papur 37 - Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Hefyd, nododd y Pwyllgor, mewn sesiwn breifat, lythyr dilynol gan y Gweinidog a ddaeth i law yn fuan cyn i gyfarfod y Pwyllgor ddechrau.

 

9.4

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru ynglŷn â Bil Deddfwriaeth (Cymru)

CLA(5)-07-19 – Papur 38 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru ynglŷn â Bil Deddfwriaeth (Cymru)

 

9.5

Llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y Bil Pysgodfeydd

CLA(5)-07-19 – Papur 39 – Llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y Bil Pysgodfeydd.

 

9.6

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Gohebiaeth

CLA(5)-07-19 – Papur 41 – Llythyr gan y Llywydd

CLA(5)-07-19 – Papur 42 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd a'r Cwnsler Cyffredinol mewn perthynas â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

9.7

Llythyr ar ran y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ynglŷn â Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 44 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

CLA(5)-07-19 – Papur 45 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ynglŷn â Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019.

 

9.8

Llythyr ar ran y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ynglŷn â’r Rheoliadau Mewnforio a Masnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-07-19 – Papur 46 - lythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

CLA(5)-07-19 – Papur 47 - lythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ynglŷn â Rheoliadau Mewnforio a Masnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019.

 

(14.55)

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.55 - 15.15)

11.

Bil Deddfwriaeth (Cymru) - ystyried y dystiolaeth a thrafod y materion allweddol sy'n codi wrth graffu ar y Bil

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a thrafododd y materion allweddol sydd i'w cynnwys yn ei adroddiad drafft.

 

(15.15 - 15.35)

12.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Iechyd Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaeth) - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-07-19 – Papur 40 – Adroddiad drafft

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad.

 

(15.15 - 15.25)

13.

Confensiwn Sewel: Dull o weithredu yn y dyfodol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y diweddaraf ar waith yn y dyfodol yn ymwneud â Chonfensiwn Sewel a chytunodd i'w ystyried ymhellach mewn cyfarfod i ddod.

 

(15.25 - 15.55)

14.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - dull o graffu ar Gyfnod 1

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

CLA(5)-07-19 – Papur 48 - dull o graffu ar Gyfnod 1

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), a chytunwyd ar hyn. Fel Comisiynydd, nid oedd Suzy Davies AC yn bresennol ar gyfer yr eitem.

 

15.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018: Diweddariad

CLA(5)-07-19 - Papur 43 - Diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.