Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Suzy Davies AC.

 

13.00

2.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

Kay Powell, Cymdeithas y Cyfreithwyr

Osian Roberts, Cymdeithas y Cyfreithwyr

Trevor Coxon, Cymdeithas y Cyfreithwyr

 

CLA(5)-04-19 – Papur briffio

CLA(5)-04-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas y Cyfreithwyr       

CLA(5)-04-19 – Papur 1 Atodiad 2

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kay Powell, Osian Roberts a Trevor Coxon o Gymdeithas y Cyfreithwyr.

 

13.45

3.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

I'w gadarnhau, Cyngor ar Bopeth Cymru

Yr Athro Richard Owen, Clinig y Gyfraith Abertawe

 

CLA(5)-04-19 – Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan Glinig y Gyfraith Abertawe

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rob Sherrington a Callum Higgins o Gyngor ar Bopeth Cymru; a'r Athro Richard Owen a Tahmid Miah o Glinig y Gyfraith Abertawe.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio am 10 munud

 

 

14.30

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-04-19 – Papur 3 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

4.1

SL(5)302 - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2019

4.2

SL(5)305 – Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Diwygio) (Cymru) 2019

Cofnodion:

The Committee considered the instruments and was content.

5.1

SL(5)301 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2019

CLA(5)-04-19 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-04-19 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-04-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt technegol a nodwyd.

 

6.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

6.1

SL(5)303 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2019

CLA(5)-04-19 – Papur 7 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

7.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

CLA(5)-04-19 – Papur 8 – Offerynnau negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

7.1

pNeg(5)11 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

7.2

pNeg(5)12 – Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

7.3

pNeg(5)13 - Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

7.4

pNeg(5)14 - Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau negyddol arfaethedig ac roedd yn fodlon arnynt.

 

8.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

8.1

WS-30C(5)75 - Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-04-19 – Papur 9 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 10 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.   Cytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am eglurhad ar rai materion.

 

8.2

WS-30C-076 - Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 (“Rheoliadau 2019”)

CLA(5)-04-19 – Papur 11 – Datganiad

CLA(5)-04-19 – Papur 12 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. 

 

8.3

WS-30C(5)77 - Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-04-19 – Papur 13 – Datganiad

CLA(5)-04-19 - Papur 14 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.   Cytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am eglurhad ar rai materion.

 

 

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

10.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

11.

Cytundeb Rhyng-sefydliadol: adroddiad drafft

CLA(5)-04-19 – Papur 15 – Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad a chytunodd arno.

 

12.

Adolygu'r offerynnau Statudol y mae arnynt angen cydsyniad: Brexit a datganiadau ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: adroddiad drafft

CLA(5)-04-19 – Papur 16 – Adroddiad drafft

CLA(5)-04-19 – Papur 17 – Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog at y Llywydd: rôl y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit, 11 Ionawr 2019

CLA(5)-04-19 – Papur 18 –Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog: rôl y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit, 4 Rhagfyr 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad a chytunodd arno.

 

13.

Cynhadledd y Llefaryddion – trafod yr adroddiad drafft i'r Llywydd

CLA(5)-04-19 – Papur 19 – Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i'w anfon at y Llywydd.

 

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu