Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

14.30

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-02-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)162 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2017

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

14.30

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)158 - Rheoliadau Modrwyo Adar Penodol a Fridiwyd mewn Caethiwed (Cymru a Lloegr) 2017

CLA(5)-02-18 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-02-18 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-02-18 – Papur 4 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd.

 

3.2

SL(5)161 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018

CLA(5)-02-18 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-02-18 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-02-18Papur 7 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd.

 

3.3

SL(5)160 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2018

CLA(5)-02-18 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-02-18 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-02-18Papur 10 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd.

 

14.30

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

4.1

SL(5)159 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2017

CLA(5)-02-18Papur 11 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

14.40

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Datganiad Llywodraeth Cymru: Cod Erlyn Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 

5.2

Bil Masnach: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-02-18 – Papur 12 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnach

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

14.35

6.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

David Richards, Llywodraeth Cymru

Nick Howard, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-02-18 – Briff Cyfreithiol

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 344KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1.65MB)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 

15.30

7.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Sesiwn dystiolaeth lafar 2

Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Aelod sy'n Gyfrifol am y Bil

Gareth Howells, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarty, Comisiwn y Cynulliad

 

 

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

16.30

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

9.

Trafod y dystiolaeth: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

10.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-2-18 – Papur 13 - Bil yr UE (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.