Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.45

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

14.45

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-13-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)209 - Rheoliadau'r Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) (Diwygio) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ac roedd yn fodlon arno.

 

14.45

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)206 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Rhif 2) 2018

CLA(5)-13-18 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-13-18 – Papur 3 – Nodyn Trosi

CLA(5)-13-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-13-18 – Papur 5 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

14.50

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-13-18 – Papur 6 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 25 Ebrill 2018

CLA(5)-13-18 – Papur 7 – Llythyr gan y Llywydd, 25 Ebrill 2018

CLA(5)-13-18 – Papur 8 – Llythyr gan y Prif Weinidog at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 25 Ebrill 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.2

Llythyr at Lywodraeth y DU - Dealltwriaeth o ddatganoli

CLA(5)13-18 – Papur 9 – Llythyr olaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

14.55

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

CLA(5)-13-18 – Papur 10 – Llythyr gan y Cadeirydd

CLA(5)-13-18 – Papur 11 – Datganiad Llywodraeth Cymru: Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd.

 

7.

Trafod Is-ddeddfwriaeth ac eithrio Offerynnau Statudol

CLA(5)-13-18 – Paper 12 – Llythyr drafft at Lywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft at Lywodraeth Cymru.

 

8.

Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

CLA(5)-13-18 – Papur 13 – Ymateb drafft diwygiedig

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft diwygiedig.

 

9.

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Busnes: Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor o dan Adran 116C

CLA(5)-13-18 – Papur 14 – Llythyr gan y Llywydd, fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

10.

Blaenraglen waith

Dim papur

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y rhaglen waith, a chytunodd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod ar 14 Mai.

 

15.30

11.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Sesiwn dystiolaeth 2 - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

CLA(5)-13-18 – Papur Briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ar y Datblygiadau Diweddaraf

CLA(5)-13-18 – Cwestiynau posibl

CLA(5)-13-18 – Crynodeb Cyfreithiol: Gwelliannau i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) o Gyfnod Adrodd Tŷ'r Arglwyddi

CLA(5)-13-18 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru

 

CLA(5)-13-18 – Papur 15Llythyr gan Mark Drakeford at Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn

CLA(5)-13-18 – Papur 16Llythyr gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn at Mark Drakeford

CLA(5)-13-18 – Papur 17 Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin

 

 

Tŷ’r Arglwyddi, Trydedd Restr o Welliannau wedi’u Didol i’w cynnig yn ystod y Cyfnod Adroddiad, 23 Ebrill 2018

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0079/18079-R-III.pdf

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Pwerau Dirprwyedig Atodol (3), 23 Ebrill 2018

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0079/18079-supplementaryDPM3.pdf

Tŷ’r Arglwyddi, Gwelliannau i’w cynnig yn ystod y Cyfnod Adroddiad [Atodol i’r Drydedd Restr o Welliannau wedi’u Didoli], 25 Ebrill 2018

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0079/18079-R-III(a).pdf

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Pwerau Dirprwyedig Atodol (4), 25 Ebrill 2018

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0079/18079-supplementaryDPM4.pdf

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 

16.30

12.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

16.30

13.

Trafod y dystiolaeth: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.