Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.00

2.

Bil yr UE (Ymadael): Sesiwn dystiolaeth - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid;

Owen Davies, Llywodraeth Cymru;

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-12-18 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)207 - Rheoliadau Pysgod Môr (Safonau Marchnata) (Cymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon) 2018

CLA(5)-12-18 – Papur 1 – Rheoliadau

CLA(5)-12-18 – Papur 2 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-12-18 – Papur 3 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)208 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2018

CLA(5)-12-18 – Papur 4 – Gorchymyn

CLA(5)-12-18 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-12-18Papur 6 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Ahwip, Torri’r rheol 12 diwrnod

CLA(5)-12-18Papur 7 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywodraeth am eglurhad pellach ynghylch torri'r rheol 21 diwrnod.

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-12-18 – Papur 8  Llythyr at Brif Weinidog Cymru: Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), 17 Ebrill 2018

CLA(5)-12-18 – Papur 9 – Llythyr at y Llywydd: Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), 17 Ebrill 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: y Bil Masnach

CLA(5)-12-18 – Papur 10 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Y Bil Masnach, 16 Ebrill 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Trafod tystiolaeth: Bil yr UE (Ymadael)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

11.

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd – Adroddiad drafft y Panel Dinasyddion

CLA(5)-12-18 – Papur 11 – Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 

8.

Adnoddau ar gyfer Brexit

CLA(5)-12-18 – Papur 12 – Llythyr gan y Llywydd, 16 Mawrth 2018

CLA(5)-12-18 – Papur 13 – Ymateb drafft

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ymateb drafft.

 

9.

Llythyr at Lywodraeth y DU – Y Gwasanaeth Sifil

CLA(5)-12-18 – Papur 14 – Llythyr drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr.

 

10.

Papur i'w nodi: gohebiaeth â'r Pwyllgor Busnes

CLA (5)-12-18 - Papur 15  - Llythyr at y Pwyllgor Busnes: Cyfarfodydd y tu allan i’r amserlen a ddyrannwyd, 12 Ebrill 2018

CLA (5)-12-18 - Papur 16  - Llythyr gan y Pwyllgor Busnes: Cais i ymestyn eich amser cyfarfod dydd Llun, 19 Ebrill 2018

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.