Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Nathan Gill AC.

 

14.30

2.

Llais Cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 11

Elin Jones AC, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad, Comisiwn y Cynulliad;

 

CLA (5)-18-17 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Llywydd ac Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad.

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.

SL(5)112 - Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2017

CLA(5)-18-17 – Papur 1 – Rheoliadau   

CLA(5)-18-17 – Papur 2 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-18-17 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-18-17 - Papur 4  - Llythyr at y Llywydd gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chyflwynwyd adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau.

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Gohebiaeth ynghylch is-ddeddfwriaeth sy'n deillio o gyfraith yr UE

CLA(5)-18-17 – Papur 5 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, 28 Mehefin 2017

CLA(5)- 18-17 – Papur 6 – Llythyr at Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, 21 Mehefin 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

5.2

Gohebiaeth ynghylch Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) 2017

CLA(5)-18-17 – Papur 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynglŷn â: Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) 2017, 29 Mehefin 2017

CLA(5)-18-17 – Papur 8 - Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynglŷn â: Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) 2017, 15 Mehefin 2017

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

8.

Briff Technegol Llywodraeth Cymru: Deddf Dehongli i Gymru

Briffio Technegol Llywodraeth Cymru: Deddf Dehongli i Gymru

Claire Fife, Llywodraeth Cymru

Dylan Hughes, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor briff llafar gan Claire Fife, Llywodraeth Cymru; Dylan Hughes, Swyddfa Cwnsleriaid Deddfwriaethol Cymru; Neil Martin, Llywodraeth Cymru a Kate Lewandowska, Llywodraeth Cymru.