Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 448KB) Gweld fel HTML

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

14.30 - 15.30

2.

Ymchwiliad i sicrhau llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 9

Syr Derek Jones, Cyn-ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-13-17 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Derek Jones, Cyn-ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru.

 

15.30 - 15.35

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-13-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)100 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

15.35 - 15.40

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)090 – Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2017

CLA(5)-13-17 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-13-17 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-13-17 – Papur 4 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, gan gytuno i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad Cenedlaethol yn unol â'r pwyntiau adrodd.

Nododd y Pwyllgor fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ymateb i'r pwyntiau adrodd.

Cytunodd y Pwyllgor i drafod ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod nesaf.

 

 

4.2

SL(5)102 – Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Diwygio) 2017

CLA(5)-13-17 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-13-17 – Papur 6  – Nodyn Trosi

CLA(5)-13-17 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-13-17 – Papur 8 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, gan gytuno i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad Cenedlaethol yn unol â'r adroddiad drafft.

Nododd y Pwyllgor fod yr ohebiaeth arfaethedig at y pwyllgor yn San Steffan ynghylch is-ddeddfwriaeth ddwyieithog wedi cael ei gohirio tan ar ôl yr Etholiad Cyffredinol.

 

15.40 - 15.45

5.

Papur i’w nodi

5.1

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

CLA(5)-13-17 - Papur 9 - Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i'r Pwyllgor Cyllid, 5 Mai 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

15.45

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

8.

Blaenraglen Waith

CLA(5)-13-17 – Papur 10 – Blaenraglen waith ddiwygiedig

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ddiwygiedig a chytunodd arni.