Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

(14.30 - 15.30)

2.

Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Aelod sy’n gyfrifol am y Bil)

Paul Webb, Uwch-swyddog Cyfrifol, Bil yr Undebau Llafur (Cymru), Llywodraeth Cymru

Nicola Charles, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-07-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil a'r Gwasanaethau Cyfreithiol

CLA(5)-07-17 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

CLA(5)-07-17Papur 1 – Gohebiaeth gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor, 16 Ionawr 2017

CLA(5)-07-17Papur 2 – Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 15 Chwefror 2017

 

Bil yr Undebau Llafur (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 60KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 731KB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC.

(15.30 - 16.30)

3.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 2

Syr Paul Silk

 

CLA(5)-07-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Paul Silk.

(16.30 - 16.35)

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-07-17 – Papur 3 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

4.1

SL(5)067 - Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 (Estyn Cymhwysiad Rhan 2 Bractisau Deintyddol Preifat) (Cymru) 2017

4.2

SL(5)068 - Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017

4.3

SL(5)069 - Rheoliadau Cofrestru Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017

Cofnodion:

4.0a Ystyriodd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

(16.35)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(16.35 - 16.50)

6.

Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(16.50 - 17.05)

7.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(17.05 - 17.20)

8.

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-07-17 – Papur 4 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.