Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dirprwy Glerc: Sian Giddins

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dafydd Elis-Thomas. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

(14.30 - 14.35)

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-13-16 – Papur 1 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.0a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

2.1

SL(5)037 Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau Taladwy) (Cymru) 2016

(14.35 - 14.40)

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Cofnodion:

3.0a Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau, gan gytuno y dylid cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

3.1

SL(5)030 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-13-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

3.2

SL(5) 031 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Achosion cyfreithiol gerbron Paneli) 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

3.3

SL(5)032 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cyfansoddiad Paneli Personau Rhagnodedig) Rheoliadau 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

3.4

SL(5)033 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Rhestr o Unigolion wedi'u tynnu oddi ar y Gofrestr) 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

3.5

SL(5)034 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cynnwys y Gofrestr) 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

3.6

SL(5)035 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Ehangu Ystyr "Gweithiwr Gofal Cymdeithasol") 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 18 – Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

3.7

SL(5)036 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 20 – Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 21 – Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 22 – Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

(14.40 - 14.45)

4.

Papur(au) i'w nodi:

4.1

Bil Cymru: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

CLA(5)-13-16 - Papur 23 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 24 Tachwedd 2016 [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.2

Datganiad ysgrifenedig gan Gwnsler Cyffredinol Cymru: Y sail dros gais y Cwnsler Cyffredinol i ymyrryd yn yr apêl ar ymgyfreitha Erthygl 50 gerbron y Goruchaf Lys

CLA(5)-13-16 - Papur 24 - Datganiad Ysgrifenedig gan Cwnsler Cyffredinol Cymru, 21 Tachwedd 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

 

4.3

Rheoliadau Safonau'r Iaith Gymraeg: Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

CLA(5)-13-16 – Papur 25 - Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 21 Tachwedd 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 26 - Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Atodiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

(14.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.45 - 15.15)

6.

Bil Cymru: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Bil Cymru

Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru ar Bil Cymru

 

CLA(5)-13-16 – Papur 27 – Papur briffio [Saesneg yn unig]

CLA(5)-13-16 – Papur 27, Atodiad 1 – Tabl Gwelliannau [Saesneg yn unig]

CLA(5)-13-16 – Papur 27, Atodiad 2 – Llythyr drafft [Saesneg yn unig]

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor:

·         ei ddull o graffu ar y Memorandwm; a

·         llythyr drafft at Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

Diolchodd y Cadeirydd i Gwyn Griffiths am ei waith fel Cynghorydd Cyfreithiol y Pwyllgor hwn a’i ragflaenwyr yn ystod y 12 mlynedd diwethaf.