Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

09.30-09.35

2.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B.

CLA(5)-10-21 – Papur 1 - Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

pN(5)41 – Rheoliadau Bwyd, Bwyd Anifeiliaid a Hadau (Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai’r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

 

09.35-09.40

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-10-21 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)776 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau Rheoli etc.) (Cymru) (Diwygio) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.2

SL(5)781 - Rheoliadau Pwyllgor Cydwasanaethau Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Cymru) (Diwygio) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.3

SL(5)784 – Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Coronafeirws) (Diwygio) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.4

SL(5)785 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

09.40-09.55

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

4.1

SL(5)777 – Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Darparu Gwybodaeth) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(5)780 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.3

SL(5)782 – Gorchymyn Iechyd a Gofal Digidol Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau ac Atebolrwyddau) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 10 – Gorchymyn

CLA(5)-10-21 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.4

SL(5)786 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.5

SL(5)787 - Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 16 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.6

SL(5)791 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 18 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 19 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 20 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-10-21 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 12 Mawrth 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 22 – Datganiad ysgrifenedig, 12 Mawrth 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.7

SL(5)793 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 24 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.8

SL(5)789 – Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 26 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 27 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 28 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.9

SL(5)775 - Rheoliadau Tribiwnlys Addysg Cymru 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 29 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 30 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 31 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.10

SL(5)798 – Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Galluedd rhieni a phersonau sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodol) (Cymru) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 32 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 33 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 34 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.11

SL(5)778 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 35 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 36 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 37 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-10-21 – Papur 38 – Llythyr gan y Kennel Club, 9 Mawrth 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 39 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 15 Mawrth 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.12

SL(5)790 – Rheoliadau Cymorth Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 40 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 41 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 42 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.13

SL(5)792 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 43 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 44 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 45 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-10-21 – Papur 46 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 12 Mawrth 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 47 – Datganiad ysgrifenedig, 12 Mawrth 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.14

SL(5)795 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 48 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 49 – Rheoliadau

CLA(5)-10-21 – Papur 50 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-10-21 – Papur 51 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 16 Mawrth 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 52 – Datganiad ysgrifenedig, 17 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.15

SL(5)796 – Gorchymyn Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 53 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 54 – Gorchymyn

CLA(5)-10-21 – Papur 55 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-10-21 – Papur 56 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 17 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

09.55-10.00

5.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol.

5.1

SL(5)758 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 57 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 58 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

5.2

SL(5)767 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Cymru) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 59 – Adroddiad

CLA(5)-10-21 – Papur 60 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

10.00-10.05

6.

Is-ddeddfwriaeth nad yw’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7

CLA(5)10-21 – Papur 61 – Is-ddeddfwriaeth sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

6.1

SL(5)799 – Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Cod ac roedd yn fodlon arno.

 

6.2

SL(5)788 - Gorchymyn Cod Ymarfer Treuliau Etholiad Ymgeiswyr (Etholiadau’r Senedd) 2021 (Diwrnod Penodedig) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Gorchymyn ac roedd yn fodlon arno.

 

6.3

SL(5)794 - Gorchymyn Senedd Cymru (Taliadau Swyddogion Canlyniadau) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Gorchymyn ac roedd yn fodlon arno.

 

10.05-10.10

7.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

7.1

WS-30C(5)218 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygio ac ati) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 62 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-10-21 – Papur 63 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwebaeth.

 

7.2

WS-30C(5)219 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-10-21 – Papur 64 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-10-21 – Papur 65 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwebaeth.

 

10.10-10.15

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Llythyrau gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Eithriadau o Reolaethau Swyddogol mewn Safleoedd Rheoli Ffiniau (Diwygio) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 66 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 15 Mawrth 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 67 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 15 Mawrth 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

8.2

Gohebiaeth â’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol : Rheolau Pridiannau Tir Lleol (Ffioedd) (Cymru) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 68 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 15 Mawrth 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 69 – Llythyr at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 9 Mawrth 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i’w lythyr ar Reolau Pridiannau Tir Lleol (Ffioedd) (Cymru) 2021.

 

8.3

Llythyr gan y Llywydd: Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021 – Effaith ar Gomisiwn y Senedd

CLA(5)-10-21 – Papur 70 – Llythyr gan y Llywydd, 15 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

8.4

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig: Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr (Paneli Peirianwyr Sifil) (Ceisiadau a Ffioedd) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 71 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, 15 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

 

8.5

Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol: Gwella hygyrchedd cyfraith Cymru

CLA(5)-10-21 – Papur 72 – Datganiad ysgrifenedig, 16 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ddatganiad ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol.

 

8.6

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Cyfarfod rhwng Gweinidogion y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ar y sector gwaith cynhwysiant digidol

CLA(5)-10-21 – Papur 73 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 17 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, a’i fod wedi’i anfon yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 

8.7

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Cyfarfod rhwng Gweinidogion y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ar Dai a Chynllunio Gofodol

CLA(5)-10-21 – Papur 74 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 18 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, a’i fod wedi’i anfon yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 

8.8

Gohebiaeth â’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Datganiad Ysgrifenedig ar Reol Sefydlog 30C - Rheoliadau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Cofrestrfa Protocol Kyoto) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 75 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 19 Mawrth 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 76 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 15 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd       i’w lythyr mewn perthynas â datganiad Rheol Sefydlog 30C ar Reoliadau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Cofrestrfa Protocol Kyoto) 2021.

 

10.15

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

10.15-10.25

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Lluoedd Arfog - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-10-21 – Papur 77 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog, a chytunodd arno.

 

10.25-10.30

11.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) - trafod llythyr drafft at y Gweinidog.

CLA(5)-10-21 – Papur 78 – Llythyr drafft at Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor lythyr drafft at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) a chytunodd i arno.

 

10.30-10.40

12.

Offerynnau Statudol a osodwyd ond na chraffodd y Pwyllgor arnynt yn ffurfiol.

CLA(5)-10-21 – Papur 79 - Offerynnau Statudol a osodwyd ond na chraffwyd arnynt yn ffurfiol gan y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dull o drin offerynnau statudol a osodwyd ond na chraffodd y Pwyllgor arnynt yn ffurfiol ar ddiwedd y Bumed Senedd. Cytunodd y Pwyllgor y byddai adroddiad arbennig ar rinweddau yn cael ei osod ar 28 Ebrill 2021, a fydd yn nodi’r offerynnau statudol a osodir rhwng 18 Mawrth a 28 Ebrill nad yw’r Pwyllgor wedi cael cyfle i graffu arnynt.

 

10.40-11.30

13.

Gwaith gwaddol - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-10-21 – Papur 80 – Adroddiad drafft

CLA(5)-10-21 – Papur 81 - Llythyr drafft at y Pwyllgor Gweithdrefnau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad gwaddol, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 

14.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-10-21 – Papur 82 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 19 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.