Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/12/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

09.30-10.15

2.

Gorchymyn Arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021: Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol

Christopher Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Cyfansoddiad a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru

Anna Hind, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-37-20Papur briffio

CLA(5)-37-20 – Papur 1 – Gorchymyn Arfaethedig

CLA(5)-37-20 – Papur 2 – Memorandwm Esboniadol (Llywodraeth Cymru)

CLA(5)-37-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol (Llywodraeth y DU)

CLA(5)-37-20 – Papur 71

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol mewn perthynas â’r Gorchymyn arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor.

 

10.15-10.20

3.

Offerynnau a ystyriwyd yn flaenorol i’w sifftio ac sy’n awr yn destun craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

3.1

SL(5)677 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 4a – Ymateb Llywodraeth Cymru

CLA(5)-37-20 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)684 – Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

10.20-10.25

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-37-20 – Papur 10 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

4.1

SL(5)679 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

4.2

SL(5)680 – Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Rhestr o Sefydliadau Ôl-16 Arbennig Annibynnol) (Cymru) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

4.3

SL(5)687 – Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) (Diwygio) (Cymru) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

4.4

SL(5)688 – Gorchymyn Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

10.25-10.35

5.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

5.1

CLA464 – Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 12 - Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

5.2

SL(5)658 – Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Dibenion Maethol Penodol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

5.3

SL(5)541 – Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 18 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 20 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 3 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.4

SL(5)670 – Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio etc) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-37-20 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 22 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 23 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.5

SL(5)358 – Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 24 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 25 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 26 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.6

SL(5)664 – Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr a Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 27 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 28 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 29 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Instruments that raise no reporting issues under Standing Order 21.2 or 21.3 but have implications as a result of the UK exiting the EU

5.7

SL(5)682 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-37-20 – Papur 30 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 31 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 32 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-37-20 – Papur 33 – Datganiad ysgrifenedig, 1 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

5.8

SL(5)685 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws a Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 34 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 35 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 36 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-37-20 – Papur 37 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 3 Rhagfyr 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 38 – Datganiad ysgrifenedig, 3 Rhagfyr 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 39 – Datganiad ysgrifenedig, 30 Tachwedd 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.9

SL(5)690 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 40 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 41 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 42 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-37-20 – Papur 43 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 8 Rhagfyr 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 44 – Datganiad ysgrifenedig, 9 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.10

SL(5)696 – Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 45 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 46 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 47 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-37-20 – Papur 48 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 9 Rhagfyr 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 49 –Datganiad ysgrifenedig, 10 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach ynghylch goblygiadau hawliau dynol y rheoliadau.

 

5.11

SL(5)698 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 72

CLA(5)-37-20 – Papur 73

CLA(5)-37-20 – Papur 74

CLA(5)-37-20 – Papur 75

CLA(5)-37-20 – Papur 76

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.12

SL(5)699 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Mangre Ysgol a Mangre Sefydliad Addysg Bellach) (Cymru) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 77

CLA(5)-37-20 – Papur 78

CLA(5)-37-20 – Papur 79

CLA(5)-37-20 – Papur 80

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynglŷn â lefel y wybodaeth sy’n cael ei chynnwys mewn memoranda esboniadol.

 

10.35-10.40

6.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

6.1

SL(5)674 – Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 50 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 51 – Rheoliadau

CLA(5)-37-20 – Papur 52 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

 

10.40-10.45

7.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

7.1

SL(5)662 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 53 – Adroddiad

CLA(5)-37-20 – Papur 54 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

10.45-10.50

8.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

8.1

WS-30C(5)59 – Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Y Cytundeb Ymadael) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 55 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-37-20 – Papur 56 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

8.2

WS-30C(5)208 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 57 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-37-20 – Papur 58 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

10.50-10.55

9.

Papurau i'w nodi

9.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach

CLA(5)-37-20 – Papur 59 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 7 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, a nodwyd iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 

9.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Ymgynghoriad ar God Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig ar gyfer Is-ddeddfwriaeth

CLA(5)-37-20 – Papur 60 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 8 Rhagfyr 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 61 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 5 Rhagfyr 2019

CLA(5)-37-20 – Papur 62 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 21 Tachwedd 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 63 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 31 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

9.3

Llythyr gan y Gweinidog Addysg: Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

CLA(5)-37-20 – Papur 64 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 9 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Addysg.

 

9.4

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 65 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 10 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 

10.55

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

10.55-11.10

11.

Gorchymyn Arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda’r Cwnsler Cyffredinol a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

11.10-11.20

12.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol – trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-37-20 – Papur 66 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol a chytunodd arno.  Nododd y Pwyllgor y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol.

 

11.20-11.30

13.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Fil yr Amgylchedd

CLA(5)-37-20 – Papur 67 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd a chytunodd i drafod y prif faterion mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

11.30-11.40

14.

Bil Marchnad Fewnol y DU - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-37-20 – Papur 68 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Bil Marchnad Fewnol y DU.

 

11.40-11.45

15.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-37-20 – Papur 69 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 10 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

11.45-12.15

16.

Blaenraglen waith – Gwanwyn 2021

CLA(5)-37-20 – Papur 70 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei Flaenraglen Waith ar gyfer y tymor nesaf.