Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/04/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09:30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd cadarnhad gan y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

09:30-09:35

2.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)537 – Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-12-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-12-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-12-20 - Papur 4 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 8 Ebrill 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

2.2

SL(5)534 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-12-20 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-12-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-12-20 – Papur 8 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Llywydd, 3 Ebrill 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

09:35-09:40

3.

Is-ddeddfwriaeth nad yw’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7

CLA(5)-12-19 – Papur 9 – Is-ddeddfwriaeth gydag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)536 - Deddf Erthylu 1967- Cymeradwyo Man Triniaeth ar gyfer Terfynu Beichiogrwydd (Cymru) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y camau i gydsynio â’r is-ddeddfwriaeth ac roedd yn fodlon arnynt.

 

09:40-09:45

4.

Is-ddeddfwriaeth sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

4.1

SL(5)535 - Datganiad o fygythiad i iechyd y cyhoedd yng Nghymru oherwydd y coronafeirws

CLA(5)-12-20 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-12-20 – Papur 11 - Datganiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Datganiad a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.2

C(5)040 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-12-20 – Papur 13 - Rheoliadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Rheoliadau a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

09:45-09:50

5.

Adroddiad Gorchymyn Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'r Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-12-20 – Papur 14 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-12-20 – Papur 15 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r adroddiad.

 

09:50-09:55

6.

Papur(au) i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-12-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 23 Mawrth 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 17 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 23 Mawrth 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 23 Mawrth 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 

6.2

Llythyr gan y Llywydd: Swyddogaethau’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

CLA(5)-12-20 – Papur 19 – Llythyr gan y Llywydd, 9 Ebrill 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 20 – Llythyr at y Llywydd, 2 Ebrill 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Llywydd.

 

6.3

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Fforwm Masnach Gweinidogol

CLA(5)-12-20 – Papur 21 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwlado, 21 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

 

6.4

Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 22 – Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 24 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog, gan ychwanegu y byddai’n trafod y Rheoliadau hyn mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

09:55

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

09:55-10:20

8.

Y flaenraglen waith - trafodaeth

CLA(5)-12-20 – Papur 23 – Papur trafod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith yng nghyd-destun y sefyllfa bresennol o ran COVID-19.

 

10:20-10:30

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach - dull o gynnal gwaith craffu

CLA(5)-12-20 – Papur 24 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-12-20 – Papur 25 – Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru ynghylch Bil Masnach Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.